M-2/1996 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1996 - Forskriftsendring

R-444 (05.01.1996)

Rundskriv
M-2/1996
R-444

Saksnr. 1995/05867

5. januar 1996

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelinger, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Debio, Statens landbrukstilsyn
Kopi: Rådgivende utvalg for økologisk landbruk

Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1996 - Forskriftsendring

Vi viser til rundskriv M-79/95 datert 28.12.95, siste avsnitt, vedrørende problemer som er oppstått på grunn av bestemmelsen om at det kun kan innvilges til maksimum 20 % av brukets areal pr år.

Landbruksdepartementet har hatt et møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedrørende nevnte begrensning. På bakgrunn av de problemer som er oppstått på grunn av dagens bestemmelser, har Landbruksdepartementet i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag bestemt at § 4, 2. ledd i Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk, faller bort. Det er imidlertid et krav at fylkesmannen finner omleggingen faglig forsvarlig. Fylkesmannen kan etter dette begrense arealet som ligger til grunn for tilskudd dersom de ikke finner omleggingen faglig forsvarlig.

Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk, § 4 Tilskudd, satser m.v. får etter dette følgende tekst:

«Det kan gis tilskudd til fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjødsla beite under omlegging til økologiske dyrkingsformer. Det gis ikke tilskudd til areal ute av drift og bortleid jordareal. For at leid areal skal tas med ved beregning av omleggingstilskudd, må det foreligge skriftlig leieavtale for en tidsperiode som strekker seg minst 3 år utover karenstida. Dersom fylkesmannen ikke finner omleggingen av det oppførte arealet faglig forsvarlig på grunn av for rask omlegging, kan fylkesmannen redusere arealet som legges til grunn for beregning av tilskudd. Areal som innvilges omleggingstilskudd det enkelte år, skal avtegnes på kart. Det gis ikke tilskudd til samme areal mer enn en gang.
Omleggingstilskuddet er 600 kr pr dekar fordelt på karenstida. Det forutsettes at areal det er gitt tilskudd til, drives økologisk i minimum en periode på 3 ar etter at karenstida er over og arealet er godkjent som økologisk.»

På søknadsskjema om omleggingstilskudd star det at det maksimum kan innvilges til 20 % av brukets areal. Pa bakgrunn av det som er nevnt kan dette strykes. Vedlagt følger forøvrig nytt søknadsskjema.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Torgun M. Johnsen