M-2/2000 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2000 mv.

R-786 (24.01.2000)

Rundskriv
M-2/2000
R-786

Saksnr. 2000/00334

24.01.2000

Til

Norges Skogeierforbund
Norsk Skogbruksforening
Skogeierforeningene
Fylkesmennene, Landbruksavdelingene

 
         

Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2000 mv.I

Landbruksdepartementet har bestemt at 18 % av brutto innvunne rentemidler i 1999 skal innbetales til sentralt bruk, og overføres senest 31. mars 2000 til bankkonto nr. 8101.26.02243, Landbruksdepartementet, Skogavdelingen, Rentemidler, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo.

Samtidig skal det utbetales 30 % av brutto innvunne rentemidler av skogavgiften til den stedlige skogeierforening under Norges Skogeierforbund. Skogeierforeninger som mottar rentemidler skal gi en rapport til Fylkesmannens Landbruksavdeling om hvordan pengene er brukt. Fristen for å avgi slik rapport for bruken av rentemidler i 1999 er senest 29. februar 2000. Når det gjelder behandlingen av rapportene vises det til tilsvarende rundskriv fra 1998, datert 20. januar 1998 (Rundskriv M‑21/98).

Det forutsettes at utbetalingene samordnes på fylkesnivå. Samtidig med utbetalingene til sentralt bruk må departementet ha følgende opplysninger:

  1. Brutto innvunne renter i fylket i 1999 (kommune‑/distriktsvis).
  2. Eventuelle fradrag før beregning av utbetalingene.
  3. Det beløp som er utbetalt til departementet.
  4. Det beløp som er utbetalt til navngitt(e) skogeierforening(er).

Størrelsen på overføring av rentemidler til bruk på fylkesnivå er fastsatt for det enkelte fylke gjennom budsjettbehandlingen for fylkesinntrukne rentemidler.

En skal be om at Fylkesmannen orienterer videre til kommunene.

Med hilsen

Oluf Alde

   
   

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55