M-22/1993 - Tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager 1993

(09.03.1993)

Rundskriv
M-22/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/03079

09.03.1993

Til alle

Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten

Tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager 1993

11992 ble det innvilget kr 2.030.304 i tilskott til 199 drivstoffanlegg på gårdsbruk. Dette utgjør et beredskapsvolum på 467.200 liter. Det vises til oversikt neste side.

Innvilgningsramme for 1993

For 1993 er det avsatt 2,0 millioner kroner til nye tilsagn for tilskott til drivstoffanlegg med beredskapslager. I tillegg kan det disponeres 300 000 kr pga inndratte og ubrukte midler i 1992. Det kan derfor i 1993 innvilges tilskott til nye anlegg for totalt 2,3 mill kr.

I tillegg til tildelt kvote for 1993 (jfr oversikten nedenfor) kan hvert enkelt fylkeslandbruks­kontor innvilge tilskott tilsvarende eventuelle inndratte beløp inneværende år.

Kvotene er fordelt slik (i 1000 kr):

Østfold

80

Telemark

80

Møre og Romsdal

120

Akershus

80

Aust-Agder

30

Sør-Trøndelag

210

Hedmark

200

Vest-Agder

20

Nord-Trøndelag

210

Oppland

300

Rogaland

30

Nordland

150

Buskerud

300

Hordaland

70

Troms

160

Vestfold

30

Sogn og Fjordane

200

Finnmark

30

SUM

2300

Rapportering

Rapportering skal skje som tidligere, dvs oversikt over antall søknader, jordbruksareal, totalt drivstoffvolum og beredskapsvolum, kostnadsoverslag, innvilget og utbetalt tilskott, antall saker med utbetalt tilskott og inndratte beløp. (Jfr rundskriv M-28/91 om rapportering) Vi ber om rapportering til Landbruksdepartementet innen 15. januar 1994.

Det er ønskelig at det samtidig rapporteres om anslått behov / ønske om midler for neste år. Det skal som tidligere rapporteres to ganger i året til Nærings- og Energidepartementet med oversikt over søknader om refusjon av utgifter til drivstoff, pr 1.4 og 1.10.93. (Kopi til LD.)

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Jarleif Nordheim

Saksbehandler Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55