M-22/1997 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

R-557 (10.06.1997)

Rundskriv
M-22/1997
R-557

Saksnr. 999997 50298 DIV

Juni 1997

M-147/80
M-138/89

Til

fylkeslandbruksstyrene og kommunene

Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon

Kapitaliseringsrentefot

Landbruksdepartementet ga i rundskriv M-147/80 retningslinjer for vurdering av priser på landbrukseiendommer som ledd i konsesjonsbehandling. Det skulle nyttes en kapitaliseringsrentefot på 7 % ved avkastningsverdiberegninger for jordbruksareal og skog. I senere rundskriv M-138/89 bestemte departementet at det skulle nyttes kapitaliseringsrentefot på 9%.

Kapitaliseringsrentefoten ble bestemt med grunnlag bl.a. i det aktuelle rentenivå på langsiktige lån i landbruket. Det vises til drøftingen av kapitaliseringsrentespørsmålet i rundskrivene M-147/80 og M-138/89.

Departementet er nå kommet til at det bør nyttes kapitaliseringsrentefot på 7 % ved avkastningsverdiberegninger i forbindelse med konsesjon.

Til grunn for endringen av kapitaliseringsrentefoten ligger bl.a. renteutviklingen den senere tid, til et generelt lavere rentenivå samt også et lavere realrentenivå. Kapitaliseringsrenten i forbindelse med konsesjon er også vurdert i relasjon til kapitaliseringsrente som nyttes til andre, verdsettingsformål. Videre er rentespørsmålet betraktet over noe tid, og er ellers bestemt ut fra de mål konsesjonsloven skal ivareta.

Med hilsen

Kåre Selvik

   
   

Christian Grønsleth