M-23/1994 - Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap -fordeling av fylkeskvoter for 1994

(15.03.1994)

Rundskriv
M-23/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/02614

15.03.1994

Til

alle fylkesmenn og kommuner
Kopi med vedlegg:
Miljøverndepartementet, Fylkesmennene, kulturetaten, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, NLH-fagtjenesten

Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap -fordeling av fylkeskvoter for 1994

Ved jordbruksavtalen 1993 ble det avsatt 42 mill kroner til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap for 1994. Av denne summen er 33 mill kroner avsatt direkte til spesielle tiltak. Resterende midler nyttes til informasjon, forskning, diverse prosjekter, utvikling av resultatkontrollsystem og noe holdes tilbake for en eventuell fordeling til fylkene seinere dersom det er behov for det. 3 mill kroner er avsatt til utprøving av områdetillegg.

Departementet har foretatt følgende fylkesfordeling:

Fylke

Kvote (kroner)

Østfold

2.000.000,-

Akershus

2.600.000,-

Hedmark

2.600.000,-

Oppland

2.200.000,-

Buskerud

2.200.000,-

Vestfold

1.200.000,-

Telemark

1.800.000,-

Aust-Agder

1.000. 000,-

Vest-Agder

1.200.000,-

Rogaland

1.500.000,-

Hordaland

2.000.000,-

Sogn og Fjordane

2.600.000,-

Møre og Romsdal

2.200.000,-

Sør-Trøndelag

2.200.000,-

Nord-Trøndelag

2.200.000,-

Nordland

1.800.000,-

Troms

1.500.000,-

Finnmark

200.000,-

Sum

33.000.000,-

Ved fordelingen av kvotene er det tatt utgangspunkt i tildelt ramme for tidligere år, fylkesmannens rapporter for 1993 og opplysninger over behov for midler i 1994. Dersom behovet for midler blir større eller mindre enn tildelt ramme, er det mulig å foreta en omfordeling mellom fylkene seinere på året. Departementet ønsker tilbakemelding om dette innen 1. september.

Departementet minner om den rolle kulturlandskapsgruppene i fylkene har når det gjelder forhåndsprioriteringer og prinsippielle spørsmål. Kunnskapsgrunnlaget for prinsipper bedres stadig, blant annet gjennom “Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap” og NIJOS’ arbeid med landskapskartlegging.

Vi viser ellers til gjeldene forskrift for tilskott til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap, fastsatt av Landbruksdepartementet 15.02.93 og følgebrev fra departementet 19.02.93.

Postering

Posteringene skal belastes kap 1150, post 74-32.

Posteringene tas med i kassarapporten til Landbruksdepartementet på vanlig måte.

Rapportering

Vi ber om en foreløpig rapportering fra Fylkesmannen, Landbruksavdelingen innen 01.09.94, med oversikt over om behovet for midler i 1994 er større eller mindre enn tildelt ramme. Årets tildeling av midler skal skje innen 01.10.94 og det skal sendes rapport om forvaltning av ordningen til Landbruksdepartementet innen 15.10.94. Departementet kommer tilbake til rapporteringen i form av eget spørreskjema.

Vedlagt følger to eksemplarer av forskriften, samt et visst antall søknadsskjemaer. Flere eksemplarer av forskriften eller søknadsskjemaene kan fås ved henvendelse til Statens trykksakekspedisjon.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55