M-24/1994 - Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå - fylkesvis kvotefordeling av BU-midler for 1994

(15.03.1994)

Rundskriv
M-24/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/02723

15.03.1994

Til

Fylkesmennene, Fylkeskommunene, Kommunene, Statens Landbruksbank

Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå - fylkesvis kvotefordeling av BU-midler for 1994

Landbruksdepartementet har 07.03.94 fastsatt forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på fylkesnivå.

Forskriften følger vedlagt. ( Utgått)

Bakgrunn

Stortingets behandling av St.prp. nr. 8 (1992-93), Landbruk i utvikling, innebærer at ordninga med bygdeutviklingsmidler (BU-midler) gjøres til en permanent ordning. Fra og med 1993 har alle fylkene hatt BU-midler. I St.prp. nr. 8 ble det foreslått å la midlene til bruksutbygging gjennom Landbrukets utviklingsfond inngå i BU-ordninga. Disse midlene har fram til nå blitt forvaltet av Statens Landbruksbank i henhold til forskrifter for tilskott og investeringslån til bruksutbygging av 02.02.92. Landbruksdepartementet har lagt til grunn en sammenkopling av de ordinære BU-midlene og midlene til bruksutbygging i forskriften om BU-midlene.

Nærmere om forskriften

I arbeidet med forskriften har en tatt utgangspunkt i forskriften for bruksutbygging og retningslinjene for BU-midlene som er gitt i de årlige tildelingsbrevene. Disse bestemmelsene er koplet sammen i en forskrift.

Noen regelverksendringer er foretatt:

  • Vedrørende investeringslån, slått sammen sone i og sone 2 for Sør-Norge, sats kr. 450.000.
  • Bestemmelsene vedrørende fratrekk for tidligere gitt tilskott og investeringslån er noe endret.
  • En har tatt bort kravet om 1/4 årsverk innen tradisjonelt landbruk ved utbygging for tilleggsnæringer, men kravet til bruk er opprettholdt.
  • Avgjørelsesmyndigheten er flyttet fra Statens Landbruksbank til BU-styret i fylke.
  • Statens Landbruksbank er klageinstans over vedtak i medhold av denne forskrift.

Saksbehandling

Ved søknad om støtte til investeringer der investeringslån inngår, skal Landbruksbankens søknadsblanketter, MD-1540 og MD-1541, nyttes.

Ansvaret for administrasjonen av BU-midlene på fylkesnivået er tillagt fylkesmannen. I arbeidet med bygdeutvikling må fylkesmannen samarbeide nært med fylkeskommunen og kommunene.

Fylkesmannen har i BU-saker innstillingsrett overfor BU-styret. I saker hvor det er uenighet mellom fylkesmannen og fylkeskommunen, skal fylkeskommunens syn komme fram i innstillingen.

En skal være meget varsom med å bruke BU-midler til å finansiere stillinger ved offentlige institusjoner.

For å få en enhetlig forvaltning av BU-midlene skal fylkesmannen benytte fagsystem Tilskott, tilskottstype 371. Landbruksdepartementet skal nå starte opp arbeid med å videreutvikle fagsystem Tilskott slik at dette kan bli et bedre verktøy for fylkene i arbeidet med BU-sakene.

Forskriften gjelder tilskott og investeringslån til bygdeutvikling. Statens Landbruksbank kan gi rentelån til bygdeutviklingstiltak. Landbruksbanken vil ta stilling til forholdet mellom forskriften og rentelånene, herunder innvilgningsmyndigheten.

Nærmere om mjølkeproduksjon

Mjølkeproduksjonsbrukere som inngår avtale om omstillingsbidrag i mjølkeproduksjonen, skal prioriteres ved søknad om finansiering til utbygging for tilleggsnæringer.

Det kan nyttes BU-midler til utvikling og tilrettelegging for lokal foredling av geitmjølk. Med lokal foredling menes helårsforedling der mjølk fra egen produksjon benyttes som råvare i produksjonen. Produksjonen skal skje på eget bruk! fellesseter. Produksjonen må foregå innenfor tildelt kvote etter 2-prisreglene.

Nærmere om bygdeturisme

En utvikling av norsk bygdeturisme er en del av den nasjonale reiselivsstrategi. Landbruksdepartementet legger vekt på å forankre bygdeturismesatsingen innen NORTRA’s markedsplaner og generelle markedsføringsstrategi. Bruken av BU-midler til bygdeturisme bør tilpasses planene for utviklingen av reiselivet i fylket.

Utbetaling

Tilskott gitt i medhold av denne forskrift skal utbetales av fylkesmannen. Statens Landbruksbank foretar utbetaling av investeringslån. Fylkesmannen skal postere utbetalt tilskott på Landbrukets utviklingsfond (LUF), kontonr. 810340-12-03, Bygdeutviklingsfond. Statens Landbruksbank skal postere utbetalt investeringslån på LUF, kontonr. 810340-14-0l.

Som et ledd i frifylkeforsøket i Aust-Agder kan fylkesmannen overføre inntil 6 mill. kroner av kvoten til andre BU-tiltak i Aust-Agder til Næringsfondet i fylket. Disse midlene skal nyttes til følgende tiltaksgrupper: Utrednings- og tilretteleggingstiltak, etablerertiltak, bedriftsutvikling og andre tiltak. Midlene skal ikke nyttes til investeringer, tiltaksgruppe 5.4 i forskriften.

Rapportering

Fylkesmannen skal innen 15.01.95 sende rapport til Landbruksdepartementet om bruken av BU-midlene. Landbruksdepartementet har laget et mål- og resultatstyringssystem for BU-midlene i 1994.

Rapporteringsopplegget er vedlagt brevet til fylkesmennene.

Fylkesvis kvotefordeling av BU-midlene

For 1994 er rammen for BU-midlene til fylkene totalt 383,25 mill, kroner. Denne er fordelt med 108 mill. kroner til tilskott og investeringslån til investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk medregnet etableringstilskott og 275,25 mill. kroner til andre BU-tiltak.

Det er foretatt følgende fylkesvise fordeling:

Fylke

Investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk
mill. kroner

Andre BU-tiltak

mill. kroner

Østfold

2,9

15,0

Akershus

2,5

15,0

Hedmark

7,5

14,25

Oppland

9,0

18,5

Buskerud

5,0

14,75

Vestfold

2,7

12,0

Telemark

2,9

12,0

Aust-Agder

2,1

9,0

Vest-Agder

3,2

10,0

Rogaland

5,2

18,75

Hordaland

7,7

20,0

Sogn og Fjordane

8,4

22,75

Møre og Romsdal

8,2

17,25

Sør-Trøndelag

8,9

18,25

Nord-Trøndelag

9,0

21,0

Nordland

11,9

16,0

Troms

6,8

13,0

Finnmark

4,1

7,75

Sum

108,0

275,25

Det er ikke anledning til å overføre midler fra den ene kvoten til den andre kvoten. I tillegg til kvoten for andre BU-tiltak, kan fylkene som tidligere meddelt disponere ubrukte BU-midler fra 1993 til samme formål i 1994. Det er tatt en viss hensyn til dette ved fastsetting av kvoten.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Magne Stubsjoen
jorddirektør

Saksbehandlere: Sigurd Sandaaker, Landbruksavdelingen
Anders R. Nordlund, JordbruksavdelingenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55