M-24/1997 - Tilskott til endret jordarbeiding mm - forskrift, kommentarer og kvoter for 1997

R-559 (26.06.1997)

Rundskriv
M-24/1997
R-599

Saksnr. 1997/02969

9. juli 1997

Til:

Fylkesmennene og kommunene

Tilskott til endret jordarbeiding m.m. Forskrift, kommentarer og kvoter for 1997

1 Innledning

Under årets jordbruksopgjør ble det enighet om å videreføre ordningen med tilskudd til endret jordarbeiding. Ordningen gjøres gjeldende for alle fylker, men utover dette er det ingen endringer i forskriften eller i forvaltning av ordningen.

Jordbruksoppgjøret er omtalt i St.prp nr 70 (1996-97).I forbindelse med endret jordarbeiding blir det påpekt at det fortsatt er behov for å stimulere til mer miljøvennlige jordarbeidingsmetododer, både for å redusere erosjon og forurensning av norske vassdrag og tilførsler av næringsstoffer til Nordsjøen. Det må fortsatt legges hovedvekt på prioritering av endret jordarbeiding og graskledde vannveier på erosjonsutsatte arealer, og det bør stimuleres til en økning når det gjelder bruk av fangvekster ved dyrking av korn og grønnsaker. På sikt er det et mål og tilpasse kravene til miljøvennlig jordarbeiding slik at miljøeffektene av jordarbeiding, plantevern og andre dyrkingstiltak samlet sett blir optimale mht avrenning og erosjon. Satsene videreføres, differensiert etter erosjonsrisiko, med 50 - 70 - 100 - og 120 kr pr daa. Bruk av fangvekster og graskledde vannveier stimuleres ekstra med henholdsvis 80 og 200 kr pr daa.

Optimal miljøeffekt samlet sett av jordarbeidingstiltak inkluderer vurdering av lett høstharving. Det tas derfor sikte på å iverksette utprøving med tilskudd til lett høstharving i 2 fylker, Østfold og Akershus. Utprøvingen skal følges opp av forsøksringer.

Det har vært en viss stagnasjon i resultatutviklingen de senere årene i arbeidet for å redusere forurensningen fra jordbruket. Dette medfører at innsatsen må effektiviseres og strategien fremover vil bli mer samordnet vektlegging av aktuelle tiltak i nedbørfelt til forurensete vassdrag og mindre fokus på enkelttiltak. For å imøtekomme dette tar en sikte på at det skal utarbeides særskilte tiltaksplaner for «utsatte» vassdrag og sjøområder. De mest aktuelle tiltakene i jordbruket vil være økt overgang til endret jordarbeiding, bruk av fangvekster ved dyrking av korn og grønnsaker, anlegg av fangdammer, vegetasjonssoner og graskledde vannveier. Storskalaforsøk, demonstrasjonsprosjekter og utprøving av tiltak bør gå inn i tiltaksplanene. Tiltaksplanene forutsettes prosjektorganisert og fylkesmannen vil koordinere og innvilge prosjektene i fylket. En vil komme tilbake med en nærmere orientering om tiltaksplaner senere.

Ved jordbruksoppgjøret i 1996 ble det satt mål for 1997 om tiltaksgjennomføring for endret jordarbeiding. Pga endringen i strategien, jfr foregående avsnitt, er tidspunktet for måloppfyllelse for endret jordarbeiding forskjøvet noe fremover i tid.

2 Resultater fra sist år

I 1996 ble det løyvd tilskudd til ca 1 111 300 daa. Av dette utgjorde fangvekster ca 7 200 daa og grasdekte vannveier ca 1 100 daa. Dettte er det største arealet som tilskuddsordningen har omfattet. Det var ca 12 000 søkere som er en økning fra året før. Fordelingen på erosjonsklassene, fra liten til svært stor, er henholdsvis 94 000 daa, 532 000 daa, 358 000 og 125 000 daa. Jfr tabell på siste side. I tillegg til miljøeffekten av disse arealene kommer miljøeffekt fra arealer med høstkom (ca 270 000 daa) , høstharving (ca 130 000 daa) og stubbåker utenom tilskuddsordningen (ca 200 000 daa).

3 Forskrift - saksbehandling - kommentarer

Forskriften er uendret fra forrige år. Gjeldende forskrift er gitt 1.7.1996. Satsene er henholdsvis 50 - 70 - 100 og 120 kr pr daa etter stigende erosjonsklasser. Bruk av fangvekster og graskledde vannveier stimuleres ekstra med henholdsvis 80 og 200 kr pr daa. (som før).

Flomutsatte arealer og arealer som prioriters pga av vinderosjon vurderes særskilt, jfr rundskriv M-27/96. Dette innebærer at flomutsatte arealer i klasse I (liten erosjonsrisiko) opprioriteres i tilskuddssammenheng en klasse og tildeles tilskudd som for klasse II, dvs 70 kr pr daa. Øvrige flomutsatte arealer utbetales tilskudd i samsvar med den erosjonsrisikoklasse de har. Arealer som prioriteres på grunn av vinderosion utbetales tilskudd som for middels erosjonsrisiko (klasse II), dvs 70 kr pr daa for alle arealer.

Det har vært reist spørsmål om arealer med fangvekster kan beites. Fangvekster skal være sådd i eller etter en hovedvekst og ha som formål å fange opp næringsstoffer og hindre erosjon. Vi mener at fangvekster kan beites forutsatt at dette ikke fører til dårlig effekt av tiltaket, f.eks som følge av skader etter hard beiting eller tråkk på våt mark . Det er en forutsetning at disse tiltakene har effekt høst, vinter og vår. Det er derfor et krav at tilskuddsarealer ikke skal jordarbeides om høsten. Dette innebaerer også at fangvekster og grasdekte vannveier ikke kan sprøytes ned (med glyfosat e.l.) om høsten.

4 Søknadsskjema

Søknadsskjemaet er uendret fra i fjor. Skjemaet er trykket i nytt opplag og er under utsending. Skjemaer sendes til fylkesmannens landbruksavdelinger som må sørge for videreforsendelse. Ytterligere skjemaer kan fås ved henvendelse til Statens Trykksakekspedisjon (STE), tlf 22 24 98 60 eller faks 22 24 27 86.

5 Bekjentgjørelse

Fylkesmannen skal bekjentgjøre ordningen i lokalpressen, og andre steder, som tidligere. Søknadstidspunktet må fastsettes og bekjentgjøres. Også i år blir forskrift for tilskudd til endret jordarbeiding mm inkludert i produksjonstilleggheftet.

6 Kvoter - informasjonsmidler - prosjekter

Det er avsatt 125 mill kr til ordningen med endret jordarbeiding for 1997. Økningen skyldes delvis at gjennomføring og finansiering av tiltaksplaner i spesielt utsatte områder skal skje med midler fra denne ordningen. Dessuten skal noe av disse midlene brukes til jordsmonnkartlegging og til storskalaforsøk for å fremme miljøvennlige driftsformer. Det vil som følge av dette, i denne omgang, bli fordelt 102,6 mill kr i fylkeskvoter for arealtilskudd til tilskottsordningen. Det fordeles også 460 000 kr i midler til informasjon, kontroll mm.

Vi gjør oppmerksom på at ordningen er gjort gjeldende for hele landet. Vi har imidlertid bare fordelt kvoter til de fylker som har praktisert ordningen tidligere. Nye fylker mht til endret jordarbeiding bes melde fra om forventet behov for tilskuddmidler og info-midler så snart som mulig og senest innen 15. august 1997.

Fordelingen til de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt

Fylke

Tilskottskvote i mill.kr

Nye info-midler 1995 Kr

Info-midler i alt
Kr (inkl overført)

Østfold

20,0

70 000

70 000

Akershus

20,0

70 000

110 000

Hedmark

15,0

40 000

80 000

Oppland

8,0

40 000

57 000

Busjerud

11,0

40 000

47 000

Vestfold

11,0

40 000

80 000

Telemark

5,0

40 000

40 000

Aust-Agder

0,3

10 000

22 000

Vest-Agder

0,3

10 000

30 000

Sør-Trøndelag

4,5

40 000

40 000

Nord-Trøndelag

7,5

40 000

75 000

Sum

102,6

440 000

 

For alle fylker gjelder at en ber om tilbakemelding så snart som mulig dersom behov for midler avviker vesentlig fra tildelt kvote, enten det er større eller mindre. Landbruksdepartementet vil på bakgrunn av tilbakemeldingen vurdere eventuell omfordeling av midler.

Prosjekter i tilknytning til endret jordarbeiding

I forbindelse med gjennomføring av tiltaket har fylkene fått anledning til å søke om midler til prosjekter. Målsettingen har vært å utvikle dyrkingsteknikken. Dette har også blitt gjort for å lette innføring av ordningen og for å fremme en rask omlegging. Flere gode og interessante prosjekter er gjennomført. Det vil fortsatt bli holdt av midler til slike formål. Fylkene oppfordres til å gi rask tilbakemelding, i form av prosjektsøknad, om eventuelle behov for ekstra midler. Søknader bør fremmes senest innen 15. august 96, men blir behandlet etter hvert som de kommer inn. Disse prosjektmidlene vil etterhvert samordnes med midler til storskalaforsøk.

7 Prioritering

Det må fortsatt legges vekt på at de mest erosjonsutsatte arealene kommer inn under ordningen. Dersom påsøkt areal er større enn det som tildelte midler tilsvarer, skal først og fremst erosjonsrisiko legges til grunn ved prioritering. Vinderosjon skal normalt prioriteres lavere enn erosjon forårsaket av vann. Det er ønskelig med økt omfang av arealer med fangvekster og grasdekte vannveier.

8 Kontroll

Også for 1997 legges det opp til en stikkprøvekontroll. Minimum 20 % av søkerne skal kontrolleres. Vi viser også til rundskriv M-53/94 for nærmere omtale av kontrollen. Fylkesmannen skal påse at kontrollen blir gjennomført som forutsatt.

9 Postering og rapportering

Utbetalte tilskudd og utgifter i forbindelse med informasjon etc skal posteres på kap 1150 post 74.07.5 (Areal- og kulturlandskapstillegg). Posteringene skal tas med i kassarapport til departementet på vanlig måte. Fylkesmannen skal innen 15. januar 1998 sende inn rapport til departementet om forvaltning av ordningen. Synspunkter på ordningen og forslag til forbedringer bør fremkomme. Det tas sikte på å sende ut skjema for rapportering som tidligere. Oversikt over løyvd areal i de ulike erosjonsrisikoklasser og fordeling på tiltaksklasser bes rapportert så tidlig som mulig pga arbeidet med resultatkontroll. Vi ønsker en foreløpig rapport om dette innen 1.12.1997.

10 God sommer og lykke til med ordningen !

Med hilsen

Almar Sagelvmo e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbeh.: Johan Kollerud

Tilskott til endret jordarbeiding 1996 - areal og prioritering

 

Løyvd areal

Erosjonsrisiko

Prioritert pga.

Fylke

i alt

Liten

Middels

Stor

Svært stor

Vind

Flomutsatt

Østfold

218606

19939

120300

54919

23452

0

3600

Akershus

196377

22990

88081

48920

36386

111

5203

Hedmark

188123

21900

88636

71506

6081

160

1079

Oppland

85508

6131

40079

36014

1417

7423

3206

Buskerud

115812

9033

49208

42907

14664

100

435

Vestfold

119584

7713

59774

39458

12639

450

2446

Telemark

52482

2246

18194

25730

6143

0

1297

Aust-Agder

3332

968

2041

323

0

670

48

Vest-Agder

3602

338

. 2792

427

22

2363

519

Sør-Trøndelag

48941

404

32465

8383

7689

26008

251

Nord-Trøndelag

78904

2192

30280

29528

16904

13854

3701

Sum

1111271

93854

531850

358115

125397

51139

21785

   

Løyvde areal

 
 

Løyvd areal

   

Grasdekte vennveier

 

Fylke

i alt

Stubbåker

Fangvekster

daa

meter

 

Østfold

218606

218606

1216

281

28000

 

Akershus

196377

196377

602

289

24000

 

Hedmark

188123

187903

785

45

2053

 

Oppland

85508

85465

684

52

5006

 

Buskerud

115812

114311

1357

144

14400

 

Vestfold

119584

117891

1598

182

17579

 

Telemark

52482

52313

144

25

2500

 

Aust-Agder

3332

3277

55

0

0

 

Vest-Agder

3602

3578

90

2

75

 

Sør-Trøndelag

48941

48763

104

74

7400

 

Nord-Trøndelag

78904

78263

596

45

2730

 

Sum

1111271

1106747

7231

1139

103743