M-25/1996 - Forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapie er påvist

R-467 (02.07.1996)

Rundskriv
M-25/1996
R-467

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/03833

2. juli 1996

Forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapi er påvist (utgått)

Til

Fylkesmennene alle fylker, landbruksavdelingene Kommunene i Rogaland og Hordaland Fylkesveterinærene Distriktsveterinærene i Rogaland og Hordaland Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk sau- og geitalslag Statens Dyrehelsetilsyn

Vedrørende forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapi er påvist

Vedlagt oversendes Forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapi er påvist, fastsatt av Landbruksdepartementet 01.07.96. Formålet med forskriften er å virke til hjelp for brukere som ønsker å slakte ned sauebesetningen som ledd i bekjempelsen av scrapie.

Fylkesmennene skal sende inn rapporter over gitte tilsagn pr. 1. og 15. hver måned fra 01.08.96. Det opprettes ny tilskottskode i Løyvd tilskott, jordbruk, med benevning - Tilskott ved nedslakting, scrapie - kode 392

Besetninger som omfattes av tilskottsordningen i 1996/97, vil fra og med beitesesongen 1997 få forbud mot å fore sauer til fellesbeite eller annet beite med kontakt til dyr fra andre besetninger. Besetninger som omfattes av tilskottsordningen i 1997/98, vil fra og med beitesesongen 1998 få forbud mot å fore sauer til fellesbeite eller annet beite med kontakt til dyr fra andre besetninger.

Produksjonstillegg for husdyr, Areal- og kulturlandskapstillegg for dyr på utmarksbeite vil bli utbetalt for antall vinterfora sauer pr. 1. januar i saneringsåret i inntil 3 år regnet fra 1. januar i saneringsåret. Ordinær utbetaling av tilleggene starter opp igjen når husdyrholdet tilsvarer utbetalingen for nedslakting av sauebesetningen eller senest f.o.m. fjerde året etter saneringsåret.

Vedlegg: Forskrift og søknadsskjema (ikke vedlagt elektronisk)

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per Finset
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55