M-25/1997 - Endring i forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen

R-560 (02.07.1997)

Rundskriv
M-25/1997
R-560

Saksnr. 1996/03399

7. juli 1997

Til:

Fylkesmennene
Kommunene

Endring i forskrift om planleging og godkjenning av veier for landbruksformål - klagebestemmelsen

Stortinget fattet den 18. juni 1997 følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen endre § 4.1 i forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, slik at denne bringes i samsvar med Stortingets uttrykte ønske om en folkevalgt beslutningsprosess i saker av skjønns- og landbruksfaglig karakter.»

Vedtaket ble fattet med bakgrunn i Dokument nr. 8:90 (1996-97) og Innst.S. nr. 264 (1996-97), som begge følger vedlagt i kopi til orientering.

Under henvisning Stortingets vedtak endres med dette § 4-1 i «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål»,( link til forskriften) fastsatt av Landbruksdepartementet. 20. desember 1996, og gis i sin helhet følgende ordlyd:

§ 4-1 - Klage

Vedtak truffet av kommunen etter denne forskrift kan påklages til fylkeslandbruksstyret.

Fylkesmannens oversendelse av innkomne klager til Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet bortfaller.

Endringen i forskriften trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunene etter 1. juli 1997.

Dette rundskriv er sendt til de samme adressater som mottok Rundskriv M-2/97 datert 14. januar 1997 vedrørende forskriftens fastsettelse.

Med hilsen

Oluf Aalde

   
   

Ivar Ekanger