M-26/1995 Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.

R-389 (27.03.1995)

Rundskriv
M-26/1995
R-389

Saksnr. 1995/02725

27. mars 1995

Til

Fylkesmannens landbruksavdeling, Kommunen, Avløserlaget

Nytt skjema M-0328 - for refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.

Vedlagt følger ny versjon av skjema M-0328 (søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom m.v.). Skjemaet er tilpasset regelverket for 1995.

Vi ber om at gammel utgave av M-0328 blir makulert.

På side 2 på skjemaet er det store endringer. Vi anbefaler at særskilt felt 7 studeres grundig, og det kan nok være en fordel å prøve ut skjemaet på noen saker (eksempler). Dersom det er formuleringer som synes uklare, anbefaler en å. gå inn i forskriftsteksten og sammenstille denne med skjemaets utforming.

«For søker med arbeid utenom bruket eller uføre-/attføringstrygd», er det innført ny modell for beregning av refusjon (og trekk). Her gis noen få kommentarer til aktuell del av søknadsskjemaet.

Herunder regnes også lønn/sykepenger utbetalt fra arbeidsgiver (se evt. M-1/95, side 4 vedrørende kommentar til § 4 punkt 4 a).

Ved beregning av refusjon for denne gruppen, skal det beløp som framkommer etter ledeteksten «beløp som kan refunderes» benyttes også for helg. Antall avløste dager i viste utklipp fra skjemaet er altså medrekna helg. Denne nye modellen er likevel meget gunstig forhold til forskriften for 1994 (se eksempler i M-1/95).

Landbruksvikar:
Forskriften for landbruksvikarvirksomhet vil bli revidert, men inntil videre må en ved bruk av landbruksvikar nytte de regler for betaling som er angitt i forskriften for landbruksvikarvirksomhet.

Dvs. der «søker arbeider kun på bruket» og det i sykdomsperioden også er benyttet landbruksvikar, skal det greit framgå av vedlagte skjema hvordan et betalingskrav for landbruksvikar skal behandles.

«For søker med arbeid utenom bruket eller med uføre-/attføringstrygd», skal et evt. betalingskrav for landbruksvikar ikke tas hensyn til. Viste utklipp fra skjemaet nyttes altså for de dager det er benyttet privat avløser (etter sykdomsforskriften).

I arbeidet med å finne fram til en ny utgave av skjemaet har en hatt kontakt med flere kommuner og fylkesmannens landbruksavdeling i to fylker. En håper at skjemaet er blitt tilfredsstillende og at det bidrar til grei saksbehandling.

Ved behov for flere eksemplarer av skjemaet, kan bestilling sendes:
Trykksakekspedisjonen
Postboks 8169 Dep.
0032 Oslo

Vedørende forskriften om refusjon av avløserutgifter ved sykdom:
I forskriftens § 4 punkt 4 a er det kommet inn en skrivefeil som kan virke forvirrende. Overstreket tekst i følgende sitat skal fjernes:
a) Sjuke-/fødselspengar
For dei dagane avløysar arbeider på landbrukseigedommen, skal følgjande trekkjast frå:
‑ sjuke-/fødselspengar søkjar kan få frå trygdekontoret (herunder frivillig tilleggstrygd)

Første del av § 4 punkt 4 a som her er sitert gjelder der «søker arbeider kun på bruket», og følgelig har vedkommende ikke syke-/fødselspenger fra noen arbeidsgiver.

Syke-/fødselspenger eller lønn fra arbeidsgiver skal imidlertid tas med «for søker med arbeid utenom bruket» som omtalt tidligere i dette rundskrivet.

Med hilsen

Aase Storhaug

   
   

Freddy Strømmen