M-28/1993 - BVD/MD-prosjektet, forutsetninger for oppheving av restriksjoner, dekning av kostnader, informasjon.

(31.03.1993)

Rundskriv
M-28/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/04139

31.03.1993

Til

alle veterinærene

BVD/MD-prosjektet, forutsetninger for oppheving av restriksjoner, dekning av kostnader, informasjon.

Den 11. desember 1992 vedtok representanter for Norsk Rødt Fe, Norsk Kjøtt, Norske Meierier og Landbruksdepartementet å bekjempe BVD/MD hos storfe i regi av et prosjekt der både næringen og forvaltningen tar et økonomisk ansvar. Orientering om dette prosjektet er sendt ut til alle veterinærer. Ifølge prosjektplanen vil besetninger som har antistoffpositive ungdyr bli pålagt restriksjoner.

Dekning av kostnader

Prosjektet medfører at når en besetning er pålagt restriksjoner p.g.a. mistanke om eller påvist BVD/MD, vil besetningseier selv måtte bekoste nødvendig dokumentasjon for oppheving av restriksjonene. Dette betyr at:

  • prøvetaking og laboratorieanalyse

må bekostes av eieren.

Nødvendige prøver tas av praktiserende veterinær og analyseres av Statens veterinære laboratorietjeneste (SVL). Det forutsettes at heltidsdistriktsveterinærer ikke utfører slik prøvetaking.

Denne ordningen trer i kraft fra 1. mai 1993. Ordningen gjelder også for melkeprøver og blodprøver i BVD/MD-sammenheng på annet grunnlag enn gjennom BVD/MD-prosjektet.

Regning fra SVL for undersøkelse av prøver må av praktiske grunner belastes innsendende praktiserende veterinær.

Det presiseres at ordningen med at besetningseier skal betale for prøvetaking og analyse, ikke gjelder for andre B-sjukdommer enn BVD/MD. For BVD/MD vil dette være en midlertidig ordning.

Grunnlag for oppheving av restriksjoner

En besetning som er pålagt restriksjoner p.g.a. mistanke om eller påvist BVD/MD, kan frigis når det ikke lenger er virusutskillere i besetningen, og det heller ikke er fare for at det vil bli født virusutskillere. Dette anses dokumentert når:

A. besetningen ved nye antistoffundersøkelser av tankmelk går ned i klasse 0 eller 1, eller samlemelk fra kviger ikke lenger inneholder antistoffer

eller når

B. det er analysert blodprøver fra alle dyr i besetningen, inkludert kalver som kan ha blitt infisert intrauterint, og det er fullført sanering i besetningen på dette grunnlag.

Ved opphevelse av restriksjoner må en alltid vurdere risikoen for at besetninger er blitt reinfisert etter at prøver er tatt. (Stikkord: innkjøp av dyr, deltagelse i fellesbeite eller annen ekstern kontakt).

I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra restriksjonene (ref. rundskriv M-24/93, 721.101 av 12.03.93). Det kan f.eks. tillates at ikke-drektige dyr fra restriksjonsbelagte besetninger tas ut av besetningen (livdyr, fellesbeite) dersom de er dokumentert virus nepative. Slike dyr bør holdes isolert i minimum 14 dager for å hindre overføring av passiv smitte eller smitte p.g.a. en akutt infeksjon.

Border disease (ED> på sau

BD-virus er likt BVD-virus. Begge smittestoff er overføres mellom sau og storfe. Ved pålegging av restriksjoner p.g.a. mistanke om eller påvist BVD/MD hos storfe, skal det i nåværende fase av prosjektet i alminnelighet ikke legges restriksjoner på sau på samme gård. Dersom det foreligger særlig smitterisiko, (f.eks. at de står i samme rom eller dyres lagene har annen form for uheldig nærkontakt) bør restriksjonene også omfatte sau.

Informasj on

Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at også dyreeierne tar sin del av utgiftene. Prosjektet finansieres forøvrig av næringsorganisasjonene og staten. Det må gis informasjon til dyreeierne om dette forholdet. De må også informeres om at kostnadene ved prøvetaking og analyse i forbindelse med oppheving av restriksjoner blir belastet eieren.

Informasjon om prosjektet kan for øvrig gis av prosjektleder Ola Nyberg, Postboks 8156 Dep, 0033 Oslo, tlf. 22 96 46 42.

Informasjon av rent faglig og praktisk art angående prosjektet, vil bli gitt fortløpende av styringsgruppen og/eller prosjektleder

  • ved egne skriv
  • i VV-nytt
  • i NVT

Veterinærene oppfordres til å holde seg nøye orientert om nevnte informasjon.

Bekjempelse på regionalt og lokalt plan ledes av de respektive fylkes- og distriktsveterinærer. Relevant informasjon om BVD-status på regionalt eller lokalt plan kan gis av disse.

Med hilsen

Eivind Liven
avd. direktør

Steinar Fiskum
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55