M-29/1996 - Vedr. forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av besetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapie er påvist

R- 471 (19.07.1996)

Rundskriv
M-29/1996
R-471

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/03833

19. juli 1996

M-25/1996

Til

Fylkesmennene alle fylker, landbruksavdelingene, Kommunene i Rogaland og Hordaland, Fylkesveterinærene, Distriktsveterinærene i Rogaland og Hordaland, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk sau- og geitalslag, Statens Dyrehelsetilsyn

Vedrørende forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapi er påvist

Vedrørende forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av sauebesetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapi er påvist

Det vises til rundskriv M-25/96, S-3833/96, utsendt 2. juli 1996.

Landbruksdepartementet har i samråd med bondeorganisasjonene vedtatt visse endringer i tilskottsordningen ved nedslakting av sauebesetninger som ledd i bekjempelsen av scrapie. Virkeomradet for forskriften er gjort mer generelt da det er bestemt å forsere nedslaktingen.

Fålgende endringer er gjort:
I tittel på forskriften er ordet «frivillig» strøket.

§ 2 Virkeområde; er endret som følger:
Forskriften omfatter besetninger pålagt restriksjoner på grunn av scrapie i medhold av forskrift 6. mars 1995 om bekjempelse av dyresjukdommer §§ 13 og 20.

Besetninger som er pålagt nedslaktet i medhold av lov av 08.06.62 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer § 3, jf. forskrift av 06.03.95 om bekjempelse av dyresjukdommer § 22, omfattes ikke av forskriften.

Endringen trer i kraft straks.

Som følge av at nedslaktningen forseres, endres 3. ledd i rundskriv M-25/96 slik: «Besetninger som omfattes av tilskuddsordningen, vil fra og med beitesesongen 1997 få forbud mot å føre sauer til fellesbeite eller annet beite med kontakt til dyr fra andre besetninger. En forutsetning for å få utbetalt tilskudd er at hele besetningen blir slaktet under ett».

Med hilsen

Martin Holtung e.f.
avdelingsdirektør

Marit R Birkelid
fung. underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55