M-30/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier

(30.04.1993)

Rundskriv
M-30/1993

Saksnr. 1992/12747

30.04.1993

Til

alle forsøksringer, fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, i ordbruksetaten Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier

Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier

Institutt for jordfag, NLH, har på oppdrag fra Land­bruksdepartementet gjennomført en ringtest blant de laboratorier som utfører jordanalyser for jordbruket og som var kjent pr. november 1992. I tillegg har noen skandinaviske laboratorier deltatt.

Ved gjennomføringen av testen ble det gitt beskjed til laboratoriene at navnene på de laboratoriene som oppnåd­de resultater innenfor angitte toleransegrenser, ville være offentlig tilgjengelige. Deltakelsen i testen var frivillig.

På bakgrunn av de svært ujevne resultatene i 1992 som man antok i stor grad skyldtes ulike behandling av prø­vene på laboratoriene, utarbeidet Institutt for jordfag på oppdrag fra departementet en egen metodebeskrivelse for jordanalyser. Ved ringtesten som nå er gjennomført, ble det ikke stilt krav om at metodebeskrivelsen skulle nyttes, men de fleste laboratoriene har likevel funnet det tjenlig.

Årets ringtest viser en klar forbedring i forhold til forrige test. Men fortsatt er spredningen mellom enkelte laboratorier sa stor at resultatene ville gitt ulike gjødslings- og kalkingsanbefalinger. Det er også slik at enkelte laboratorier er gode på enkelte elementer, men dårlige på andre.

I alt deltok 13 norske og 6 utenlandske laboratorier. Sistnevnte laboratorier er ikke tatt med på lista denne gang, selv om flere av dem resultatmessig ville kommet med. Et av de norske laboratoriene har ikke levert svar på grunn av skader etter stormen siste høst.

Nedenfor er satt opp en liste over de laboratorier som kom best ut i testen og som tilfredstiller de kriterier som er satt. Alle disse laboratoriene har mindre enn 25 % av analysene utenfor toleransegrensene.

  • Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7096 KVÅL
  • Innherred kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7700 STEINKJER
  • Jordanalyser, Kjemiingeniør Christina Wiik, 2600 LILLEHAMMER
  • Kjemisk analyselaboratorium, Holt, 9002 TROMSØ
    Landbrukets Analysesenter, 1432 Ås
  • Rogaland Jordanalyse, 4001 STAVANGER
  • Skolmar Jordlaboratorium, 3205 SANDEFJORD

Departementet tar sikte på å gjennomføre ny ringtest høsten 1993.

Avslutningsvis bemerkes at i opplegget for obligatorisk gjødselplanlegging som er under vurdering, legges det opp til at jordanalyser må være utført ved laboratorier som har bestått ringtesten.

Rundskrivet er til orientering sendt alle norske laboratorier som deltok i ringtesten.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Sigurd Sandaaker

Saksbehandler: Anders Leine