M-30/1996 - Flommen på Østlandet 1995 - Erstatning av følgeskader på avling og utbetaling av areal og kulturlandskapstillegg

R-472 (29.07.1996)

Rundskriv
M-30/1996
R-472

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/01909

29. juli 1996

Forskrift om delvis erstatning av flerårig avlingstap som følge av flommen på Østlandet i 1995 (utgått)

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingen i Hedmark, Oppland, Oslo- og Akershus og Østfold, Kommunene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, Politimestrene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, Lensmennene i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, Ankenemnda for Statens naturskadefond, Styret for Statens naturskadefond, Sekretariatet for Statens naturskadefond, Styret for Katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., Statens Kornforretning, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Jordforsk, Planteforsk, Forsøksringene i berørte områder

Flommen på Østlandet i 1995 - erstatning av følgeskader på avling og utbetaling av areal- og kulturlandskapstillegg

Landbruksdepartementet har 29. juli 1996 fastsatt forskrift om delvis erstatning av flerårig avlingstap som følge av flommen på Østlandet i 1995. Forskriften følger vedlagt.

1 Delvis erstatning av følgeskader på avling etter flommen i 1995

1.1 Bakgrunn

Skade på avling i 1995 som følge av flommen på Østlandet samme år, er behandlet i henhold til katastrofeordningen i planteproduksjon på vanlig mate. Endel brukere har imidlertid fått skader på dyrka mark som fører til flerårig avlingstap, og dermed lengre varighet av driftstapet enn det katastrofeordningen i planteproduksjon er innrettet på å fange opp.

I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp.nr. 2 (1995-96) Om flomskader på Østlandet, jfr. Inns.S.nr. 48 (1995-96), mente flertallet i finanskomiteen at flerårig avlingstap som følge av en naturskade, bør behandles i henhold til naturskadelovens § 3, tredje ledd:

« Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade.»

Landbruksdepartementet har, i tråd med Stortingets merknader, bestemt at avlingstap i 1996-98, som følge av skader jordbruksarealet ble påført under flommen i 1995, kan gis delvis erstatning i henhold til naturskadelovens bestemmelser om billighetserstatning for driftstap i § 3, tredje ledd. Billighetserstatning kan innvilges for ett år av gangen.

1.2 Korrigering i forhold til katastrofeordningen i planteproduksjon

Det avlingstap som ligger til grunn for delvis erstatning av flerårig avlingstap fra Statens naturskadefond, skal legges til den reelt oppnådde avling på bruket samme år. Dette skal gjøres ved behandling av en eventuell søknad om erstatning for avlingsskade under katastrofeordningen i planteproduksjon ved senere avlingsskader. Korrigeringen tar sikte på å hindre at flerårig avlingstap som følge av flommen i 1995 reduserer erstatningen fra katastrofeordningen i planteproduksjon ved eventuelt fremtidige avlingsskader på bruket. Korrigeringen tar også sikte på å hindre at avlingstap som følge av flommen i 1995 erstattes to ganger.

1.3 Registrering av skader/tap i forbindelse med billighetserstatning fra Statens naturskadefond

I saker etter naturskadeloven der takststyreren kommer til at det ikke bør holdes takst fordi vilkårene for ordinær erstatning ikke foreligger, skal han i henhold til naturskadelovens § 8, sende meldingen med sin uttalelse til fondsstyret. Dersom fondsstyret i slike saker vurderer å gi billighetserstatning, er det vanlig saksgang at fondsstyret ber skadelidte sende inn en oversikt over det tap som ønskes erstattet. Oversikten skal sendes via lensmannen og ved skader på jordbruksareal, innhentes normalt uttalelse fra landbruksforvaltningen i kommunen.

Det blir ikke gjennomført lensmannsskjønn i saker der det kun er aktuelt å gi billighetserstatning. I tråd med dette vil det ikke bli avholdt lensmannsskjønn over flerårig avlingstap som følge av flommen i 1995.

Kommunene gis en sentral oppgave i forbindelse med registrering av avling og beregning av avlingstap. Dette sikrer en hensiktsmessig koordinering i forhold til katastrofeordningen i planteproduksjon, der kommunene utfører tilsvarende oppgaver. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen. Kommunene anmodes om å orientere berørte brukere om innholdet i dette rundskrivet og i vedlagte forskrift.

2 Utbetaling av areal- og kulturlandskapstillegg til flomskadet areal som er under utbedring

Det vises til omtalen av areal- og kulturlandskapstillegg ved flomskade i forskrifter for produksjonstillegg i jordbruket med søknadsfrist 10. august 1996.

Areal- og kulturlandskapstillegg kan utbetales til flomskadet jordbruksareal som er under utbedring. Dette gjelder søknader i perioden 1996-1998. Areal- og kulturlandskapstillegg kan utbetales selv om arealet enda ikke er satt i produksjon. Det kan bli stilt krav om tilbakebetaling av areal- og kulturlandskapstillegg som er utbetalt i henhold til disse søknadene, dersom arealet ikke er utbedret innen utgangen av vekståret 1998.

Areal- og kulturlandskapstillegg betales normalt for samme vekst som ble lagt til grunn og godkjent i søknad pr. 31.07.95. Det kan imidlertid gjøres unntak som følge av endret skifteplan. Bruker skal sannsynliggjøre eventuell endring i skifteplan overfor kommunen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nanna Bergan i Statens Kornforretning eller Anders R. Nordlund i Landbruksdepartementet.

Med hilsen

Almar Sagelvmo e.f.

Anders R. Nordlund
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55