M-30/1997 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket - kvoter for 1997

R-566 (28.10.1997)

Rundskriv
M-30/1997
R-566

Saksnr. 1997/01349

28. oktober 1997

M-11/1997

Til:

Fylkesmennene og kommunene, Statens Landbruksbank.

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket Kvoter for 1997.

Vi viser til rundskriv M-11/97 om kvoter for 1997 for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Vi viser også til vårt brev av 24.9.97 med spørsmål om status og rapportering på behov for midler i 1997 - med spørsmål om eventuelle ubrukte midler eller behov utover kvoten. På grunnlag av rapportene som har kommet tilbake har vi omfordelt kvotene, slik det fremgår av tabellen under. Dette innebærer at noen fylker får større kvoter mens andre fylker får en reduksjon. Reduksjon skjer i fylker som har gitt tilbakemelding om at tildelt kvote er for stor. Totalt er det nå fordelt mer midler fordi alle midlene ikke var fordelt i første omgang.

Fylke

Gml kvote 1997

Mill. kr

Endring

Mill. kr

Ny kvote1997

Mill. kr

Østfold

4,0

-0,3

3,7

Akershus og Oslo

4,0

0

4,0

Hedmark

5,5

+4,0

9,5

Oppland

4,5

-0,6

3,9

Buskerud

2,5

-0,9

1,6

Vestfold

1,5

-0,5

1,0

Telemark

1,5

+0,7

2,2

Aust-Agder

1,0

+0,3

1,3

Vest-Agder

1,0

0

1,0

Rogaland

7,5

+3,5

11,0

Hordaland

5,0

-0,3

4,7

Sogn og Fjordane

9,0

-1,8

7,2

Møre og Romsdal

11,0

-3,0

8,0

Sør-Trøndelag

5,5

+1,4

6,9

Nord-Trøndelag

15,0

+3,5

18,5

Nordland

5,5

0

5,5

Troms

2,0

+2,0

4,0

Finnmark

1,0

0

1,0

Sum

87,0

8,0

95,0

I tillegg til denne kvoten for 1997 (ny kvote 1997) kan hvert enkelt fylke disponere egne inndratte midler for 1997.

Vi ber om at alle fylker overholder kvoten, som skal dekke løyving av tilskudd og investeringslån i fylket.

Med hilsen

Almar Sagelvmo e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Johan Kollerud