M-31/1995 - Kontroll av veterinære reiser

R-394 (28.07.1995)

Rundskriv
M-31/1995
R-394

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/03666

28. juli 1995


Brev datert 12.12.90 (ikke vedlagt i elektronisk form)

Forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke/inseminsajonsbesøk

Til

alle fylkesmenn, Landbruksavdelingene

Kontroll av veterinære reiser

Det vises til Forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke/inseminsajonsbesøk, fastsatt av Landbruksdepartementet 10.10.94. Det vises videre til brev datert 12.12.90 (vedlagt) vedrørende tilsyn/kontroll av tilskottsordningene som administreres av ytre etat.

Landbruksdepartementet presiserer med dette viktigheten av at kontrollarbeidet følges opp. For å sikre mest mulig lik praksis mellom fylkene når det gjelder kontroll av veterinære reiser ber departementet om at Fylkesmannen i tillegg til vanlig kontroll av alle regninger vedrørende refusjonsordningen gjennomfører følgende stikkprøvekontroll:

Et tilfeldig utvalg på 5 % av reiseregningene på kap. 1107 (offentlige oppdrag) sammenstilles med kopi av reiseregninger på kap.1150.74.09. Dette for å kontrollere om veterinæren har ført separate reiseregninger for private og offentlige oppdrag når reisen er foretatt til samme område innenfor samme tidsrom (samme dag). Dersom det er levert doble sett med reiseregninger for offentlig og privat oppdrag skal det innhentes særskilt forklaring fra veterinæren. Feil utbetalt tilskott skal kreves tilbakebetalt i henhold til § 8 i forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke/inseminasjonsbesøk. Resultatet fra kontrollen skal rapporteres til Landbruksdepartementet på lik linje med kontroll av andre tilskottsordninger.

Det understrekes videre at rekvirenten skal ha underskrevet hovedskjemaet (eller eget bilagsskjema) med fullt navnetrekk, jfr. § 5 i forskriften.

Landbruksdepartementet, Veterinæravdelingen, gir instruks til Fylkesveterinærene om hvordan de skal forholde seg når det gjelder å oversende kopier av reiseregninger for offentlige oppdrag til Fylkesmennene.

Med hilsen

Martin Holtung

Per Finset