M-32/1993 - Investeringstilskott - EDB-rutiner for inndragning av tilskott ved arbeidsfristens utløp

(04.05.1993)

Rundskriv
M-32/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/05246

04.05.1993

Til

fylkes landbrukskontorene, i ordbruksetaten

Investeringstilskott - EDB-rutiner for inndragning av tilskott ved arbeidsfristens utløp

Fylkeslandbrukskontorene står for innvilgning, utbetaling og inndragning av investeringstilskott (løyvde tilskott) gjennom EDB-systemet TILSKOTT. Fylkeslandbrukskontorene har i varierende grad etablert faste rutiner for inndragning av tilskottet ved utløp av arbeidsfrister.

For å få en mer systematisk oppfølging av løyvde tilskott ved utløp av arbeidsfristen, har det i TILSKOTT blitt laget en rapport (TR48) som skriver ut varselbrev til søkerne. Det er laget både bokmål og nynorsk versjon. NIT-System har lagt ut rapporten på fylkes landbrukskontorene.

Departementet ser det som viktig at løyvde tilskott blir fulgt opp ved arbeidsfristens utløp og vil etter samråd med enkelte fylkeslandbrukskontor foreslå følgende rutine:

1. Et halvt år før arbeidsfristen går ut sendes varselbrev (rapport TR48) til brukere med søknader med gjenstående tilskott. Brukerne orienteres i dette brevet bl.a. om fristen for å søke om forlenget arbeidsfrist. Alternativt kan slike varselbrev til brukerne sendes ut 3 måneder før arbeidsfristens utløp. Dette må fylkeslandbrukskontorene vurdere bl.a. ut fra hvor lang arbeidsfrist brukeren har.

Samtidig sendes landbrukskontorene rapport TR47 som viser hvilke brukere som har fått varsel om arbeidsfrist.

Utsending av varselbrev for løyvde tilskott bør innarbei­des som rutine ved hvert kvartalsskifte.

2. Ved hvert kvartalsskifte skrives videre ut rapport TR47 som plukker ut søknader med saldo > 0 og der arbeidsfristen går ut ved kvartalsskiftet. Ansvarlig

A. Dersom fylkeslandbrukskontoret etter søknad fra brukeren finner å kunne forlenge arbeidsfristen, gjøres dette i registreringsbilde T291. Arbeidsfristen kan bare forlenges en gang.

B. Dersom arbeidet er utført som forutsatt, kan tilskottet utbetales på vanlig måte.

C. Før eventuell inndragning av gjenstående tilskott må fylkeslandbrukskontoret forvisse seg om at tilskottet ikke skal utbetales (eller fornyes), f.eks. at utbetalingsanmodninger ikke er forlagt. I TILSKOTT er det ikke mulig å annullere inndragninger.

Inndragning i EDB-systemet bør derfor først skje et kvartal etter at arbeidsfristen gikk ut, dvs, at søknader med arbeidsfrist 31.3. først inndras 30.6.

Fylkeslandbrukskontoret kan utfra lokale vurderinger velge andre rutiner for oppfølging av søknader der arbeidsfristen går ut. Det er imidlertid viktig at fylkeslandbrukskontoret etablerer faste rutiner for inndragning bl.a. for å sikre korrekte oppgaver over statens ansvar for de ulike tilskottsordningene.

Med hilsen

Martin Holtung

Sigurd Sandaaker

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55