M-32/1997 - Tilskudd i skogavgiftssaldo

R-603 (25.11.1997)

Rundskriv
M-32/1997
R-603

Saksnr. 1997/04672

25. november 1997


Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen
Kopi : Skattedirektoratet

Tilskudd i skogavgiftssaldo

Skogavgiftsregnskapet baserer seg på at tilskudd godskrevet skogavgiftskonto skal utbetales fra skogavgiftsregnskapet til skogeier det samme året som det er godskrevet. Dersom tilskuddet blir stående over til nytt regnskapsår vil dette bli betraktet som skogavgift i det nye regnskapsåret og skogeier vil da kunne få utbetalt dette tilskuddet med skattefordel. For å unngå at dette skjer skal derfor tilskudd i skogavgiftssaldo utbetales før regnskapsårets slutt. Beløp som skyldes øreavrunding behøver ikke utbetales.

Unntatt fra denne regelen er når en investering blir dekket fullt ut med skogavgift et år og tilskuddet først blir godskrevet skogavgiftskontoen et senere år. Siden tilskuddet tidligere er forskuttert med skogavgift er det derfor riktig at det nå blir stående på kontoen som skogavgift. Skattefordelen som skogeier eventuelt fikk for tilskuddsbeløpet det året investeringen ble dekket fra skogavgiftskontoen skal tilbakeføres i næringsoppgaven det året tilskuddet blir godskrevet skogavgiftskontoen.

For å sikre best mulig oversikt både for myndigheter og skogeiere bør det legges opp til rutiner hvor en i den grad det er mulig, ungår at tilskudd blir godskrevet skogavgiftskontoen et annet år enn det året investeringen blir dekket fra skogavgiftskontoen.

En ber om at dette blir gjort kjent for kommunene.

Med hilsen

Ivar Ekanger

   
   

Rune Nordrum