M-33/1994 - Ny forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging

(22.04.1994)

Rundskriv
M-33/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/11759

22.04.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Miljøvemdepartementet, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, Hedmark distriktshøgskole, avdeling Evenstad skog- og utmarksfag, Gjøvik ingeniørhøgskole, skogavdelingen Brandbu, Nord-Trøndelag distriktshøgskole, avdeling for skogbruksfag, Norges skogeierforbund, Norsk skogbruksforening (NORSKOG), Statskog SF, Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norges naturvernforbund, Verdens naturfond Norge, Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO), Norsk naturforvalterforbund (NaFo), Friluftsrådenes landsforbund, Oslo og omland friluftsråd,

Ny forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging

Det vises til brev herfra datert 17. november 1993, vedlagt høringsutkast til ny forskrift som nevnt ovenfor.

Landbruksdepartementet har den 22. april 1994 fastsatt ny ‘"Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging”. ( Utgått) Vedlagt følger noen eksemplarer av forskriften, som trer i kraft den 1. mai 1994. Flere eksemplarer kan bestilles direkte fra Landbruksdepartementet, Skogavdelingen.

Departementet vil spesielt peke på følgende forhold i forskriften som er fastsatt:

1. Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsene

Fylkesmannen fastsetter tilskuddsatsene. Bestemmelsen er en tilpasning til opplegget med rammetildeling av midler til skogbruksformål, og gir Økte muligheter for lokalt tilpasset virkemiddelbruk. Endringen vil gjøre det lettere å utforme finansieringsopplegg tilpasset den enkelte områdetakst. Departementet vil anmode om at det gis rom for nytenkning slik at en ikke automatisk benytter maksimalsatsene i tidligere forskrift.

Dersom det er grunn til å forvente lav planbestilling ved en områdetakst, må fylkesmannen vurdere i hvilken grad økt tilskudd forventes å kunne øke bestillingsandelen slik at antall skogoversikter reduseres. Departementet finner grunn til å minne om at økt bestilling fører til at takstens egenfinansieringsandel øker og at det totale tilskuddsbehov vil kunne reduseres.

2. Tilskudd til skogeiere som samarbeider om planlegging over eiendomsgrenser

For å stimulere til at skogbruksplaner i størst mulig grad skal ivareta hensyn til miljøverdier, er det innarbeidet en formulering i § 3-1 som bedre klargjører at fylkesmannen kan gi særskilt tilskudd til skogeiere som samarbeider om planlegging over eiendomsgrenser.

3. Krav til innhold i sko gbruksplan

Fylkesmennene og takstinstitusjonene anmodes om å iverksette aktuelle tiltak for best mulig å kunne følge opp bestemmelsen om at det skal gis råd om hvordan hensyn til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv skal ivaretas ved utforming av behandlingsforslag.

Det er videre gitt presiseringer om hvordan behandlingsforslag skal tilpasses i vernskog, hvilke forhold som bør vurderes ved valg av foryngelsesmetode og at produksjon av kvalitetsvirke skal vektlegges ved utforming av behandlingsforslag. Departementet vil i denne sammenheng understreke at presiseringene ikke nødvendigvis gir uttrykk for noen prioritering av hva det skal tas mest hensyn til. Dersom det skal utarbeides planer over skogområder med spesielle miljøverdier, for eksempel i bynære skoger, skal det tas hensyn til de forhold som gjelder for slik skog ved utarbeidelse av behandlingsforslagene.

Departementet vurderer registrering av vegetasjonstyper i skog som positivt, men har ikke funnet grunn til å innarbeide krav om dette nå. Den nye forskriften inneholder derfor ikke noe krav om slike registreringer. Departementet vil imidlertid understreke at det er av stor betydning at aktørene i skogbruksplanleggingen har en positiv holdning til registrering av vegetasjonstyper i skog. Dersom fylkesmannen mener det er av spesiell verdi å kartlegge vegetasjonstyper i et skogområde, så bør dette kunne gjøres forutsatt at fylkesmannen finner opplegget forsvarlig og at eventuelle merkostnader kan dekkes over tildelte tilskuddsrammer.

4. Oppbevaring, lagring og bruk av data fra skogbruksplanleggingen

Forskriften inneholder et eget kapittel om oppbevaring, lagring og bruk av data fra skogbruksplanleggingen. For en del opplysninger på bestandsnivå er det ikke begrensninger i bruken. Dette innebærer at interesserte kan henvende seg til landbruksmyndighetene for å få disse opplysningene. Det er kun adgang til å utlevere slike data i form av datautskrifter eller som kartfestet informasjon.

5. Kontroll

Fylkesmannen skal kontrollere at alle skogbruksplaner det er gitt tilskudd til, tilfredsstiller kravene i forskriften. Departementet presiserer at denne kontrollfunksjonen dekkes gjennom systemet for resultatkontroll som iverksettes i 1994.

På sikt er det et mål å innføre et system for kvalitetskontroll av skogbruksplaner. Det er imidlertid usikkert pr. i dag hvordan dette bør gjennomføres, og hvem som skal ha ansvaret for et slikt opplegg.

Med hilsen

Oluf Aalde

Jens Chr. Delphin
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55