M-35/1994 - Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av kontrollpliktige slakt m.v.

(04.06.1994)

Rundskriv
M-35/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04484

04.06.1994

Til

fylkesveterinærene og de offentlige kjøttkontrollene

Rundskriv om radioaktive stoffer i kjøtt. Kjøttkontrollens bedømmelse av kontrollpliktige slakt m.v.

Myndighetene har bestemt at tiltaksgrensen for rein- og viltkjøtt f.o.m. 1. august 1994 er 3000 Bq/kg av Cs 137 + Cs 134. Tiltaksgrensen for småfe-, hest- og storfekjøtt opprettholdes på 600 Bg/kg av Cs 137 og Cs 134.

Med hjemmel i § 16 i lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkontroll m.v. bestemmer veterinærdirektøren følgende ved bedømmelse av slakt med innhold av radioaktive stoffer i jordbruksavtaleperioden 94/95 (til 30. juni 1995).

1. Bedømmelse ut fra soneinndeling

1.1. Som generell regel gjelder at fylkesveterinærens soneinndeling er det eneste gyldige kriterium for den offentlige kjøttkontrollens bedømmelse av kjøtt m.h.t. radioaktivitet. Dette gjelder kjøtt av sau, geit, storfe og hest.

1.2. Utgangspunktet for fylkesveterinærens soneinndeling er departementets opprinnelige angivelse av fri soner og observasjonssoner.

Observasjonssoner er de områdene der en foreløpig regner med at det vil være behov for ekstra tiltak for storfe/småfe kommende sesong.

Observasjonssoner med tanke på slaktesesongen høsten 1994 er de områdene som var tiltakssoner f ar småfe ved soneinndelingen 1988 (dvs. “soppåret”). Områdene som ikke er observasjonssoner er frisoner.

Fylkesveterinæren inndeler observasjonssoner i tiltakssoner og ev. sikringssoner (se nedenfor) etter nærmere vurdering av lokale målinger.

I frisonene regner en ikke med problemer. I frisoner vil slakting og kjøttkontrollens bedømmelse gå som normalt.

I observasjonssoner gjelder om nødvendig slakteforbud etter fylkesveterinærens anvisning fram til endelig soneinndeling er foretatt av fylkesveterinæren.

For jordbruksavtaleperioden 94/95 brukes følgende sonetyper: Frisone, sikringssone og tiltakssone.

1.2.1. Frisone:
Slaktene bedømmes og eventuelt godkjennes som normalt på grunnlag av veterinærdirektørens instruks for den offentlige kjøttkontroll.

1.2.2. Sikringssone:
Fylkesveterinæren kan bestemme at slaktingen skal gå som normalt. Slaktene skal bedømmes i.h.t. veterinærdirektørens instruks.

1.2.3. Tiltakssone:
Fylkesveterinæren bestemmer nedfôringstider og avgjør dermed når dyr kan frigjøres for slakting. Fylkesveterinæren avgjør i hvilken grad det må gjøres måling på levende dyr/eventuelt måling på kjøttprøver etter at tiltak er gjennomført.

Når dyr i tiltakssone frigis for slakting, skal slaktene bedømmes og eventuelt godkjennes i.h.t. veterinærdirektørens instruks.

2. Bedømmelse i observasjonssoner (dvs før soneinndelingen foreligger)

2.1. Fylkesveterinæren avgjør i hvilken grad det skal gjøres målinger på kjøtt fra nødslakt, fallvilt o.l.

I særskilte tilfelle hvor det vurderes å ikke godkjenne enkeltdyr/flere dyr til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktivitet (gjelder sau, geit, storfe og hest) må fylkesveterinæren underrettes. Fylkesveterinæren vil på denne måten få viktig informasjon og grunnlag for eventuelt tiltak i det aktuelle området (sone/besetning).

3. Tamrein og vilt

3.1. For tamrein og vilt skal kjøtt som inneholder over 3000 Bq/kg av Os 137 + Os 134 ikke godkjennes til humant konsum.

For måling på levende rein skal tiltaksgrensen være absolutt. Ved måling av kjøttprøver av samme slakt godkjennes slaktet til humant konsum dersom måleresultatet viser lavere verdi enn tiltaksgrensen pluss 10 %.

4. Håndtering av slakt som ikke kan godkjennes til humant konsum pga innhold av radioaktive stoffer

4.1. Slike slakt skal merkes med blå stripe(r) med metylfiolett eller annet fargestoff godkjent til stempling av slakt i h.h.t. kjøttkontrolloven.

Slaktene skal holdes adskilt fra slakt som ikke kan godkjennes av andre grunner enn innhold av radioaktive stoffer.

Slaktene skal behandles hygienisk betryggende bl.a. nedkjøles på vanlig måte slik at slaktene evt. kan brukes til pelsdyrfôr senere. Slakt som ikke er godkjent til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktive stoffer vil bli overtatt fysisk av Norsk Kjøttsamvirke i samsvar med tidligere avtale. Kontrollveterinæren har ansvar for at slike slakt ikke kommer på avveie inntil Norsk Kjøttsamvirke transporterer slaktene fra slakteriet/kontrollstasjonen.

5. Kontrollerklæring m.v.

5.1. Det skal utstedes vanlig kontrollerklæring til eier når slakt ikke kan godkjennes til humant konsum p.g.a. innhold av radioaktive stoffer. Dette kan gjerne være en samleattest for en hel besetning e.l. dersom dette er formålstjenlig.

Forøvrig skal kjøttkontrollen fylle ut andre attester o.l. vedrørende radioaktivitet som måtte bli bestemt for jordbruksavtaleperioden 94/95.

6. Utfyllende bestemmelser

6.1. Det vil eventuelt bli gitt utfyllende bestemmelser i samsvar med bl.a. de avtaler som inngås mellom Landbruksdepartementet og landbruksorganisasjonene vedrørende radioaktive stoffer i kjøtt for avtaleperioden 94/95.

Dette rundskriv er satt opp i samråd med Statens næringsmiddeltilsyn og Statens strålevern.

Med hilsen

Marit Hallaraker e.f.
underdirektør

Lisbeth Brynildsen
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55