M-37/1996 - Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

R-479 (20.09.1996)

Rundskriv
M-37/1996
R-479

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/05578

6. november 1996

Forlengelse av M-36/95

Etter liste

Godkjente laboratorier i henhold til forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall

Landbruksdepartementet ga i medhold av forskrift av 13. juli 1994 om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall godkjenning for laboratorier i rundskriv M-36/95. Det arbeides fortsatt for å få generelle kriterier for godkjenning av ulike kategorier laboratorier, men det viser seg å ta noe lenger tid enn forutsatt å få dette på plass.

Landbruksdepartementet har derfor besluttet å forlenge godkjenningen/gi godkjenning for:

1 Statens veterinære laboratorier (SVL),

2 Laboratorier som er knyttet til Kommunalt Næringsmiddeltilsyn (KNT) og

3 Pelsdyrnæringens laboratorium, Norges Pelsdyralslag, Oslo

4 KIM, Kontrollinstituttet for meieriprodukter

Godkjenningen gjøres gjeldende fra 1. januar 1996 og gjelder frem til 1. juli 1997 under forutsetning av at laboratoriene deltar i interkalibreringer/ringtester for de aktuelle analyser. Resultater fra slik deltagelse (inklusive oversikt over hvilke metoder som er anvendt) samt resultater fra rutineanalyser, må gjøres tilgjengelig for tilsynsveterinæren ved de aktuelle avfallsbehandlingsanlegg.

Med hilsen

Per Folkestad
avdelingsdirektør

Kristin Nummedal
underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55