M-38/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

(08.07.1993)

Rundskriv
M-38/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/06331

08.07.1993

Erstatter rundskriv M-75/92
Vedlegg: Skjema M-0466 (ikke elektronisk)

Til

fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, mfl.

Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

Rundskrivet gir retningslinjer for gjennomføring av spredeareal­kravet i husdyrgjødselforskrjften, herunder reaksjonsformer, saksbehandlingsrutiner og rapportering. Rundskrivet omfatter bare reaksjonsformer via jordbruksavtalesystemet.

I tidligere rundskriv er det gjort rede for hovedtrekkene i gjennomføringen og det ble varslet at vi ville komme tilbake med nærmere retningslinjer for gjennomføringen. Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og gir de endelige retningslinjer for oppfølging.

Det presiseres at rundskrivet bare omfatter opplegget for reaksjonsformer via landbruksmyndighetenes virkemiddelsystem. Man­glende tilpassing som fortsetter utover de frister som er gitt i overgangsbestemmelsene i forskriften, vil også være et brudd på selve husdyrgjødselforskriften. Nærmere retningslinjer om hvor­dan slike saker skal handteres er gitt i eget felles brev fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet datert 19.01.93.

Departementet har lagt følgende retningslinjer til grunn for gjennomføring av opplegget:

1. Hvilke bruk omfattes av tilpassingen

I denne omgang omfattes alle bruk med over 20 gjødseldyre­enheter. Fra 01.01.96 omfattes alle bruk med husdyr.

2. Reaksjonsform

Bruk som pr. 01.01.94 ikke har nok spredeareal på ordinær måte eller ikke har søkt og fått godkjent annet spredeareal eller disponeringsmåte, skal trekkes et nærmere angitt beløp i produk­sjonstillegget. Trekket skal knyttes til arealoppgaver pr 31.07.93 og husdyrtall pr. 31.12.93. For bruk som tilpasser seg ved årsskiftet vil det ikke bli foretatt trekk.

Størrelsen på trekkbeløpet er fastsatt til 4000 kroner pr. år for hver gjødseldyreenhet som overstiger godkjent spredeareal, uavhengig av dyreslag. Trekket foretas i to omganger. Halvparten trekkes ved utbetalingen etter søknadsomgangen i januar og resten ved utbetalingen etter søknadsomgangen i august. Når bruket har tilpasset seg, opphører trekket fra og med første søknadsomgang.

For bruk som ikke ordinært har tilstrekkelig fulldyrka areal og ikke har søkt eller fått godkjenning for annet spredeareal eller annen disponeringsmåte, skal størrelsen på trekket beregnes ut fra brukets fulldyrka areal. For søknadsomgangen i januar vil da arealoppgavene fra august 1993 bli lagt til grunn.

3. Saksbehandling.

Saksbehandlingen vedrørende spredeareal skal følge bestemmelsene i retningslinjenes pkt. 6.

Bruk med minst 4 daa fulldyrka areal pr. gjødseldyreenhet har automatisk oppfylt kravet til spredeareal, jfr. pkt. 5.1 i “Retningslinjer om lagring og spredning av husdyrgjødsel” av 01.03.89.Bruk som ikke fyller dette kravet må ha godkjenning for annet spredeareal fra fylkesmannen, landbruksavdelingen, jfr. pkt. 6.1. Det kan også tas hensyn til annen disponering av gjødsla, for eksempel foredling/salg, se pkt. 4.4. Det er en forutsetning at slik disponering skjer i henhold til gjeldende lovgivning og at foredlingen/omsetningen er reell. Salg av gjødsel skal komme til uttrykk i godkjenningen ved reduksjon i antall gjødseldyreenheter på bruket, mens kjøp/mottak av gjødsel medfører økning i antall gjødseldyreenheter.

Det er laget et eget skjema (M-0466) for beregning av sprede­areal og korreksjon i antall gjødseldyreenheter. Skjemaet sendes ut sammen med søknads- og registreringsskjema for produksjonstillegg (M-0401). Skjemaet skal brukeren fylle ut og legge ved søknaden om produksjonstillegg. Oppgavene på skjemaet utover fulldyrka areal henter brukeren fra godkjenningsskjemaet for spredeareal. Fra skjema M-0466 skal det overføres sum spredeareal, og tillegg eller fradrag i antall GDE (gjødseldyreenheter) til et nytt felt 7 på produksjonstilleggsskjemaet. Bare disse tre tallene vil bli EDB-registrert.

I rundskriv M-75/92 ble det forutsatt at fylkeslandbrukskontoret fastsatte tidsfrister for når søknader om godkjenning av sprede areal måtte foreligge for å være garantert behandlet innen 31.12.93. Det ble videre tilrådd å tilskrive brukere som ikke har tilstrekkelig spredeareal med orientering om dette opplegget og konsekvensene ved manglende tilpassing. Hvorvidt dette er gjennomført endrer imidlertid ikke på forholdet at det er bru­kerne selv som er ansvarlig for at nødvendig tilpassing skjer innen fristen.

Selv om ordningen ikke trer i kraft før 1994, vil en prøve ut systemet i søknadsrunden i august 1993, men da selvsagt uten trekk. En vil derfor være spesielt interessert i kommentarer etter den søknadsomgangen. Det praktiske opplegget og utformin­gen av søknadsskjemaet er gjort i samarbeid med landbruksavdelingen i Rogaland.

På bakgrunn av oppgaver fra fylkesmannen, landbruksavdelingen, kontrollerer landbrukskontoret søknadene.

I systemet legges det inn automatisk kontroll på bakgrunn av oppgitt spredeareal og beregnede gjødseldyreenheter. For bruk som ikke har tilstrekkelig spredeareal vil det bli skrevet ut egen liste (PT 1005). Denne lista kontrollerer landbrukskontoret og gir melding til fylkesmannen, landbruksavdelingen, om eventuelle feil.

Vedtaket om trekk følger prosedyrene for øvrige trekkordninger. Formelt fattes vedta]~ om trekk av landbrukskontoret. Vedtak om trekk gir klageadgang etter forvaltningslovens kap. VI og mel­ding om klageadgang gis samtidig med utbetaling. Klager behand­les i henhold til § 10 i den generelle forskriften om produksjonstillegg.

Det skal normalt ikke gis dispensasjon fra spredearealkravene og dispensasjonen bør ikke gå utover et halvt år. Fylkesmannen avgjør søknader om dispensasjon. Ved behandling av søknader samrår landbruksfaglig avdeling med den miljøvernfaglige.

4. Statistikk. Rapportering

Fylkesmannen, landbruksavdelingen, må føre register over hvilke bruk som har tilstrekkelig spredeareal, hvilke som ikke har det og som mangler godkjenning og hvor mange gjødseldyreenheter som mangler areal.

Fra og med 1994 skal fylkesmannen, landbruksavdelingen, innen 1. februar hvert år utarbeide fylkesoversikt basert på kommunevise oppgaver over status for tilpassinga. Oversikten skal inneholde

  • antall bruk med husdyr
  • antall gjødseldyreenheter
  • antall bruk med tilstrekkelig (4 daa) fulldyrka areal
  • antall som har søkt og fått godkjent sprede­areal
  • antall bruk uten slik godkjenning
  • antall gjødseldyreenheter som mangler spredeareal (dvs, som det trekkes for).

De tre første stjernepunktene beregnes på grunnlag av data fra søknader om produksjonstillegg. Departementet vil kunne framskaffe disse opplysningene for fylkesmannen.

Oversikten sendes Landbruksdepartementet og Statistisk sentral­byrå, Kongsvinger. Rapporteringen vil inngå i resultatkontroll­systemet.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Torgun M. Johnsen

Saksbehandler: Anders LeineØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55