M-38/1994 - Endring av forskrift om tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi

(06.05.1994)

Rundskriv
M-38/1994

Før utskrift:
Klikk på "fullt vindu" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/04692

06.05.1994

Til

fylkesmenn i alle fylker, alle kommuner, Norsk sau- og geitalslag, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Endring av forskrift om tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi

Landbruksdepartementet har med virkning fra 20.05.94 endra forskrift om tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen mædi som følge av St.meld.nr. 40 (1991-92) med hensyn til navnsetting på fylkes- og kommunenivået i landbruksforvaltninga. Det er i tillegg tatt inn nye paragrafer og påført overskrifter for å gjøre forskriften mer fullstendig og oversiktlig.

I innledningen er jordlovens § 3 tatt med som hjemmelsgrunnlag i tillegg til § 75 i Grunnloven og Jordbruksavtalen.

Paragraf i omhandler formålet, paragraf 7 omhandler kontroll, paragraf 8 omhandler informasjon vedrørende eventuell tilbakebetaling og avkorting ved feilopplysninger, paragraf 9 gir informasjon om klageprosedyre og paragraf 10 omhandler dispensasjonsmuligheten.

Forskriften gjelder fra 20.05.94. Fra samme tid blir forskrift fra 30.03.90 opphevet.

Forskriften følger vedlagt.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Vedlegg

Forskrift om tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av sjukdommen Mædi

Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet 20.05.94 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i §75 i Grunnloven og § 3 i Jordloven og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

§ i Formålet

Formålet med tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av mædi er å virke til hjelp for brukere som ønsker å kjøpe inn dyr til ny besetning.

§ 2 Virkeområde

Tilskott skal bare gis til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av besetning smittet med mædi. Med smittet besetning forstås i denne sammenheng besetning som distriktsveterinæren har erklært smittet etter anmodning av Veterinæravdelingen i Landbruksdepartementet. Smitteerklæringen må foreligge skriftlig.

§ 3 Vilkår

For å kunne få tilskott må det ikke settes inn nye livdyr i en besetning etter nedslakting med mindre:

1. Sauefjøset, innredning m.v. først er grundig rengjort og desinfisert på en slik måte at det kan godkjennes av distriktsveterinæren. Godkjennelsen må foreligge skriftlig.

2. Veterinæravdelingen, eller den denne bemyndiger, i hvert enkelt tilfelle har godkjent besetningen(e) som skal levere dyrene. Godkjenningen skal skje på grunnlag av bl.a. den alminnelige helsetilstand i den aktuelle besetning, tidligere livdyrutveksling, resultat av undersøkelser av lunger fra slaktedyr og blodprøver, samt opplysninger om beiteforhold, herunder også tidligere og framtidige beiteforhold for den besetning som skal fornyes.

Søknad om godkjenning som nevnt ovenfor, skal sendes på særskilt skjema til Veterinæravdelingen gjennom distriktsveterinær og fylkes­veterinær, som begge skal gi uttalelse i saken.

Deltaking i værring er ikke tillatt uten samtykke fra Veterinæravdelingen og avlsutvalget for sau i vedkommende fylke.

§ 4 Tilskott

Tilskottet er kr 600,- pr. innkjøpt livdyr dersom innkjøpet skjer innen ett år fra dokumentert slaktedato for besetningen.

Tilskottet er kr 750,- pr. innkjøpt livdyr eller livdyr påsatt av egen avl på tidligere innkjøpt grunnstamme, når rekrutteringen skjer minst ett år etter dokumentert slaktedato og ikke senere enn 5 år fra samme dato.

Tilskott til anskaffelse av nye livdyr ved kjøp eller ved eget oppal er begrenset til antallet vinterfora dyr som ble slaktet.

§ 5 Innsending og behandling av søknader

Søknad om tilskott sendes Tiltaksfond for småfe og fjørfe mm. på eget skjema med de vedlegg som saken krever.

Når det søkes om tilskott for økning av besetningen ved eget oppal på tidligere innkjøpt grunnstamme, skal oppgaven attesteres av kommunen på grunnlag av husdyroppgave pr. 31.12.

§ 6 Utbetaling

Tilskottet utbetales bare når det er dokumentert at anskaffelse har funnet sted og at betingelsene i § 2 er oppfylt. Avregningsoppgave fra slakteriet dokumenterer slaktedato og besetningens størrelse ved slakting.

§ 7 Kontroll

Den som søker om tilskott er forpliktet til å gi de nødvendige opplysningene og godta de kontrolltiltakene som blir iverksatt.

§ 8 Tilbakebetaling og avkorting ved feilopplysninger

Feil utbetalt tilskott kan kreves tilbakebetalt eventuelt trekkes i produksjonstillegg og/eller annet tilskott. Krav om tilbakebetaling kan fremmes selv om feilen ikke skyldes søkeren og selv om søkeren har mottatt utbetalinga i aktsom god tro. Krav om tilbakebetaling kan også fremmes ved trekk i utbetaling av tilskott til ektefelle/samboer som gjelder samme bruket.

Er det gitt feil opplysninger i søknaden skal det samlede tilskott brukeren har rett til, avkortes med et beløp tilsvarende merutbetalingen søkeren ville ha oppnådd ved å gi feil opplysninger. Dette gjelder selv om opplysningene er gitt i aktsom god tro. Ved særlig grove feil kan søknaden bli avslått.

Dersom feil opplysninger fra søkeren har ført til for mye utbetalt tilskott, kan det kreves rente tilsvarende morarente fra utbetalings­tidspunktet til tilbakebetaling skjer. Det samme gjelder dersom søkeren burde visst eller forstått at utbetalingen var feil.

§ 9 Klage

Vedtak som er gjort i medhold av forskriften kan påklages etter lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Klagefrisen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen er kommet fram til søkeren. Landbruksdepartementet er klageinstans.

Eventuell klage skal være undertegnet av klageren og skal sendes til tiltaksfondet som kan oppheve eller endre vedtaket dersom styret finner grunn til det. Dersom nytt vedtak ikke blir gjort, skal tiltaksfondet sende saken til Landbruksdepartementet som fatter endelig vedtak.

§ 10 Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

§ 11 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 20.05.94. Fra samme dato oppheves forskrift om tilskott til anskaffelse av nye livdyr etter nedslakting av sauebesetning på grunn av mædisjuke fastsatt av Landbruksdepartementet 30.03.90.