M-40/1993 - Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til å ha etter husdyrkonsesjonsloven

(10.06.1993)

Rundskriv
M-40/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/06475

10.06.1993

Til

alle fylkeslandbrukskontor Jordbruksetaten

Manuell utbetaling av produksjonstillegg til søkere med større dyretall enn de har rett til å ha etter husdyrkonsesjonsloven

Fylkeslandbrukskontoret har fått tilsendt PT 1004 med oppgave over alle søkere av produksjonstillegget pr. 31.12.92 som har oppgitt større dyretall enn de har rett til å ha etter Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold.

Søkere på PT 1004 med søknadsstatus 7 er trukket ut av den automatiske utbetalingsrutinen og skal behandles manuelt. Søknadene sendes fylkeslandbruks­kontoret som må vurdere om hele eller deler av produksjonstillegget skal trekkes i samsvar med retningslinjer gitt nedenfor og i rundskriv M-41/93.

En del av søkerne er oppført med andre søknadstatuser enn 7. I PT 1003 vil disse være oppført med en eller flere feil eller avslagsmeldinger. Dette innebærer ikke at man kan se bort fra eventuelle brudd på husdyrkonsesjonsloven, men meldingene på PT 1003 og PT 1004 må vurderes i sammenheng.

Departementet har fastsatt følgende retningslinjer for den manuelle behandlingen av sakene:

1. Det skal gjennomføres trekk i produksjonstillegget i samsvar med rund­skriv M-41/93. Hovedprinsippet er at produksjonstillegget skal trekkes for konsesjonsregulert produksjon som drives ulovlig ved for stort dyretall eller i ulovlig anlegg.

a. Overskridelse av lovlig dyretall.
For hver søknadsomgang det er påvist ulovlig dyretall skal en benytte følgende satser for trekk i produksjonstillegget pr. dyr/slaktegrisenhet ut over lovlig dyretall:

Verpehøner

kr. 60,- pr. dyr

Slaktekylling

kr. 3,- pr. dyr

Kalkuner

kr. 15,- pr. dyr

Avlspurker I Slaktegriser

kr. 250,- pr slaktegrisenhet

Sum produksjon m/flere dyreslag

kr. 250,-

Eksempel på beregninger:
Generelt skal ovenstående satser legges til grunn.

Søkere som har drift med to eller flere konsesjonsregulerte produksjoner og ikke har innvilget konsesjon, men overskrider grense for konsesjonsfri drift skal trekkes med kr 250,- pr. slaktegrisenhet som produseres ut over lovlig produksjon.

Søkere som har innvilget konsesjon for drift med ett eller flere dyreslag og som overskrider grensen(e) for lovlig produksjon skal trekkes etter den sats som gjelder den (de) produksjon(er) der lovlig produksjon er over­skredet.

b. Ulovlig anlegg

Dersom det uten tillatelse er foretatt konsesjonspliktige disposisjoner i anlegget skal søknad om produksjonstillegg avslås.

c. Maksimalt beløp som kan trekkes er summen av beregnet produksjonstil­legg og avløserrefusjon. Trekket er ikke begrenset av beregnet produk­sjonstillegg og avløserrefusjon for den/de produksjoner hvor det er brudd på husdyrkonsesjonsloven.

d. For slaktedyr (slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner) vil som regel lovlig dyretall først bli overskredet siste del av året.

Det kan i slike tilfeller bli aktuelt å trekke alt produksjonstillegg som er beregnet for vedkommende søknadsomgang (januaromgangen), uten at en dermed får dekning for hele trekket. Det skal da fremmes krav om tilbakebetaling av produksjonstillegg utbetalt etter foregående søknadsom­gang (augustomgangen) tilsvarende gjenstående trekk begrenset til det samlede produksjonstillegg og avløserrefusjon som er beregnet i ved­kommende år.

Dersom kravet ikke blir innfridd, skal beløpet føres opp til trekk i senere utbetalinger. Det er ikke aktuelt å beregne trekk utover det som utbetales i produksjonstillegg og avløserrefusjon, selv om den merinntekt brukeren har oppnådd ved å drive ulovlig skulle tilsi høyere trekk.

2. Mange søkere har bare små (5 eller færre slaktegrisenheter) overskridelser av ervervet rettighet eller konsesjon. Dersom vedkommende produsent tidligere ikke har produsert ulovlig, kan fylkeslandbrukskontoret avgrense reaksjonen til en advarsel i brev.

Ved manuell utbetaling av produksjonstillegget må fylkeslandbrukskonoret registrere trekket i ajourholdsrutinene. Fylkeslandbrukskontoret må informere landbrukskontoret om trekket, enten på søknadsskjemaet eller ved eget brev. Søknadsskjemaet skal arkiveres på landbrukskontoret.

3. Departementet ber om å få rapport om samtlige saker som er behandlet i samband med ervervsmessig husdyrhold. Rapporten skal være en liste over søkere som det er reagert mot. Listen skal inneholde søkerens personnr., navn, gnr. og bnr., overskridelsen det er reagert mot og trekk/tilbakebetalingskrav.

Det settes frist for innsending av rapporten til utgangen av oktober 1993.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Håkon GrotliØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@ld.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55