M-41/1993 - Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

(15.06.1993)

Rundskriv
M-41/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/06476

15.06.1993

Til

alle fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten

Reaksjoner på brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift

Dette rundskrivet fastlegger saksrutiner og reaksjonsformer når det gjelder brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift. Rundskrivet regulerer tilskottsmessige reaksjoner med hensyn på produksjonstillegg og avløserrefusjon, men det vil også kunne foretas reaksjoner ovenfor andre tilskott som administreres av Landbruksdepartementet. Tidligere rundskriv M-118/91 utgår.

De tilskottsmessige reaksjoner er hjemlet i generell forskrift om produksjonstillegg, jfr. § 3, 1.ledd og § 8, 2. ledd.

De reaksjonsformer som kommer til anvendelse ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift er følgende:

  1. Trekk i produksjonstillegg/avløserrefusjon.
  2. Søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon avslås.
  3. Utbetalt produksjonstillegg og avløserrefusjon kreves tilbakebetalt.
  4. Pålegg om nedbygging av innredning i anlegg for husdyrproduksjon til lovlig dyretall.
  5. Politianmeldelse.

Merknader til de enkelte punkter:

Pkt. 1:

Fylkeslandbrukskontoret kan dispensere fra vilkåret i § 3 i generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket om lovlig drift når overtredelsen gjelder for høyt dyretall i forhold til lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Ved slik dispensasjon skal det foretas et trekk i produksjonstillegg og avløserrefusjon. Beløpet som trekkes skal i prinsippet minst tilsvare dekningsbidraget for den delen av produksjonen som overstiger grensen for konsesjonsfri drift eller dyretall fastsatt ved konsesjonsbehandling.

Dersom det beregnede trekk ut fra satsene nedenfor, tilsvarer eller overstiger produksjonstillegget og avløserrefusjonen, skal søknaden om produksjonstillegg og avløserrefusjon avslås, jfr. merknadene til pkt. 2 nedenfor.

For hver søknadsomgang det er påvist ulovlig dyretall skal en benytte følgende satser for trekk i produksjonstillegget pr. dyr/slaktegrisenhet ut over lovlig dyretall:

Verpehøner

kr. 60,- pr. dyr

Slaktekyll.

kr. 3,- pr. dyr

Kalkuner

kr. 15,- pr. dyr

Avispurker/Slaktegriser

kr. 250,- pr. slaktegrisenhet

Sum produksjon m/flere dyreslag

kr. 250,- pr. slaktegrisenhet

For brukere som driver kun en konsesjonsregulert produksjon og som ikke har rett til produksjon ut over grense for konsesjonsfri drift, skal trekket ved brudd på lovlig dyretall beregnes etter satsen for den aktuelle produksjon.

For brukere som driver flere konsesjonsregulerte produksjoner og som bryter grense for konsesjonsfri drift, skal trekket beregnes etter satsen kr. 250,- pr. slaktegrisenhet.

For slaktedyr (slaktegriser, slaktekyllinger og kalkuner) vil som regel lovlig dyretall først bli overskredet siste del av året.

Det kan i slike tilfeller bli aktuelt å trekke alt produksjonstillegg som er beregnet for vedkommende søknadsomgang (januaromgangen), uten at en dermed får dekning for hele trekket. Det skal da fremmes krav om tilbakebetaling av produksjonstillegg utbetalt etter foregående søknadsomgang (augustomgangen) tilsvarende gjenstående trekk begrenset til det samlede produksjonstillegg og avløserrefusjon som er beregnet i vedkommende år. Dersom kravet ikke blir innfridd, skal beløpet føres opp til trekk i senere utbetalinger. Det er ikke aktuelt å beregne trekk ut over det som utbetales i produksjonstillegg og avløserrefusjon, selv om den merinntekt brukeren har oppnådd ved å drive ulovlig skulle tilsi høyere trekk.

Ved mindre overskridelser (5 eller færre slaktegrisenheter) vurderer fylkeslandbrukskontoret hvorvidt det er nødvendig å foreta trekk. Søkeren skal imidlertid gjøres oppmerksom på hvorfor søknaden er stoppet.

Alle overtredelser som gjelder verpehøner skal fylkeslandbruks­kontoret rapportere til Styringsgruppa for kontraktproduksjon, Boks 4335 Torshov, 0402 Oslo. I rapporten skal det også opplyses om hvilke reaksjoner fylkeslandbrukskontoret har bestemt å iverksette. Gjenpart skal sendes departementet.

Pkt. 2:

Søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon skal avslås dersom noen del av produksjonen eller virksomheten på bruket, - også produksjoner eller virksomheter som det ikke beregnes produksjonstillegg og avløserrefusjon for, er i strid med lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, jamfør generell forskrift om produksjonstillegg § 3. Fylkeslandbrukskontret kan dispensere fra ovennevnte i samsvar med merknadene gitt til pkt. 1.

Ved gjentak av ulovlig dyrehold etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, skal søknad om produksjonstillegg og avløserrefusjon også avslås.

Pkt. 3:

Dersom produksjonen på et bruk tidligere har vært i strid med lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold med tilhørende forskrift, skal det fremmes krav om tilbakebetaling av produksjonstillegg og avløserrefusjon for den perioden produksjonen har vært ulovlig. Tilbakebetalingskravet skal beregnes etter bestemmelsene nevnt under pkt. 1.

Tilbakebetalingskrav skal ikke fremmes for produksjonstillegg som er utbetalt for mer enn 3 år siden. Dersom det ulovlige forholdet er brakt i orden, kan fylkeslandbrukskontoret etter skjønn, ettergi hele eller deler av tilbakebetalingskravet.

Pkt. 4:

Pålegg om nedbygging av innredning kan være aktuelt ved grove overtredelser. Fylkeslandbrukskontoret kan i slike tilfeller sette dette som vilkår for utbetaling av produksjonstillegg og avløserrefusjon.

Pkt. 5:

Tilfeller av særlig alvorlig karakter vil bli meldt til påtalemyndigheten. Det er departementet som foretar anmeldelsen på grunnlag av rapport og tilråding fra fylkeslandbrukskontoret.

Når det ved kontrolltelling i forbindelse med søknad om produksjons­tillegg er påvist ulovlig dyrehold, skal landbrukskontoret skrive en kort merknad (f.eks. “ulovlig dyrehold”) i kontrollskjemaet på linjen for vedkommende dyrekode: avlspurker (kode 150 ), slaktegris (kode 152 ), verpehøner (kode 160), slaktekyllinger (kode 162), kalkuner (kode 164).

Videre skal landbrukskontoret skrive en rapport til fylkeslandbruks­kontoret. Skjema “RAPPORT OM HUSDYRHOLD” kan nyttes, men rapporten skal i det minste inneholde de opplysninger som er relevante for å vurdere forholdet og reaksjonen, slik som dyretallet på registrer­ingstidspunktet og årsaken til at dyreholdet anses som ulovlig. Rappor­ten og kontrollskjemaet sendes fylkeslandbrukskontoret.

Saker som er plukket ut for vanlig kontroll, vil ikke komme til utbeta­ling med mindre kontrollen blir gjennomført og kontrollskjemaet innsendt. Er det ved kontrollen påvist for høyt dyretall blir saken returnert for manuell beregning og utbetaling. Fylkeslandbrukskontoret skal da avgjøre søknaden og eventuelt trekk i samsvar med retnings­linjene ovenfor.

I alle andre saker må fylkeslandbrukskontoret selv sørge for at søkna­den blir stoppet for avgjørelse i samsvar med det som er nevnt.

Spørsmål angående reaksjoner m.v. kan tas opp med departementet på vanlig måte.

Magne Stubsjøen i

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Kjell Nyhus

Saksbehandler: Håkon GrotliØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55