M-41/1995 - Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995

R-404 (12.06.1995)

Rundskriv
M-41/1995
R-404

Saksnr. 1995/04577

12. juni 1995

(erstatter M-27/94)

Til alle

Fylkesmennene, landbruksavdelingene, Kommunene

Fylkeskvoter for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på gårdsbruk 1995

Årsoppgave 1994

Etterspørselen etter tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager viste for landet som helhet en nedadgående tendens i 1994. Dette kan bero på at ordningen har nådd et metningspunkt i den form ordningen har, foruten en delvis usikkerhet omkring rammebetingelsene i landbruket. Den avtagende etterspørselen bidro til at alle søkere fikk tilskudd etter at departementet hadde foretatt omfordelinger av fylkeskvotene på slutten av året.

Som det framgår av den vedlagte oversikten ble det gitt tilsagn om 2,3 mill kr i tilskudd 1994 til 154 anlegg. Beredskapsvolumet er i disse anleggene på 527 tusen liter. Ansvaret for staten er noe redusert, til 3,6 mill kr ved utgangen av 1994.

Fylkeskvoter 1995

Ved jordbruksoppgjøret i 1994 ble det avsatt 2 mill kr til ordningen gjeldende for 1995. I tillegg har det oppstått en positiv differanse mellom disponible midler og tilsagn 1994 på 740.000 kr, som vil overføres til bruk i 1995. Dette betyr samlet sett at det kan gis nye tilsagn for tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager på 2,74 mill kr. Fordelingen av midler mellom fylkene er foretatt som følger (i 1000 kr):

Østfold

80

Rogaland

20

Akershus

100

Hordaland

100

Hedmark

250

Sogn og Fjordane

300

Oppland

480

Møre og Romsdal

220

Buskerud

220

Sør-Trøndelag

350

Vestfold

20

Nord-Trøndelag

150

Telemark

50

Nordland

100

Aust-Agder

20

Troms

240

Vest-Agder

20

Finmark

20

Det gis mulighet for at fylkesmennene i tillegg til tildelt kvote som ovenfor, kan gi tilsagn til tilskudd tilsvarende inndratt beløp inneværende år.

Opphør av ordningen

Som det ble opplyst i vart brev av 20.4.95 har Nærings- og energidepartementet avviklet refusjonsordningen, jfr. pkt. 5.3 i reglene, hvilket innebærer at det ikke lenger vil bli gitt refusjon av kostnaden til oppfylling av beredskapslageret.

I jordbruksoppgjøret 1995 ble det enighet om å avvikle hele ordningen med tilskudd til drivstoffanlegg med beredskapslager. Dette betyr at 1995 vil være det siste året for tilsagn om tilskudd til slike anlegg. Landbruksdepartementet har på den bakgrunn ikke funnet det hensiktsmessig å endre reglene til tross for at refusjonsordningen har bortfalt. Departementet vil i den forbindelse understreke at bestemmelsene om avsperring (forsegling) av beredskapsvolumet også gjelder i 1995.

Rapportering

Rapporteringen for 1995 skal følge samme praksis som tidligere år. Dette innebærer at det skal utarbeides både kommune- og fylkesvis oversikt over; antall søknader, jordbruksareal, totalt drivstoffvolum, beredskapsvolum, kostnadsoverslag, innvilget tilskudd, utbetalt tilskudd (inkl. antall anlegg det gjelder), inndratt tilskudd, samt statens ansvar pr. 1.1.95 og 31.12.95.

Slik rapportering bes sendt til Landbruksdepartementet innen 1.2.96.

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Morten Haugerud