M-4/1996 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking grøfting og jordbruksveier i 1996 (kap. 1140 og 1142)

R-446 (18.01.1996)

Rundskriv
M-4/1996
R-446

Saksnr. 1996/00171

18. januar 1996

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingene

Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1996 (kap. 1140 og kap. 1142)

Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalings fullmakter for nydyrking (tilskuddskode 020) , grøfting (tilskuddskode 027) og jordbruksveger (tilskuddskode 304). Dette er tilskuddsordninger som er belastet kap. 1140 post 73.

Av budsjettmessige årsaker er det ikke nødvendig å gi særskilte utbetalingsfullmakter for kap. 1140 post 73 i 1996. Landbruksavdelingene kan betale ut tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger etterhvert som utbetalingsanmodningene kommer inn.

Det samme gjelder ved utbetaling av tilskott til jordbruksveger innvilget over kap. 1142 post 71.3 (tilskuddskode 305) i 1992 og 1993. I og med at dette er tilskuddsordninger som nå er fjernet ber vi om at fylkene tar en nøye gjennomgang av de tilsagn som er gitt. Der hvor blant annet arbeidsfristen har gått ut må det innvilga tilskuddet inndras. Det er viktig at det oppførte ansvaret er et mest mulig reelt ansvar.

Årsoppgave 1995 - Tilskudd til jordbruksveger
Landbruksavdelingene må senest innen 01.03.96 sende departementet oppgaver over ansvar pr. 1.1.96 for jordbruksveger.

Ansvar pr. 1.1.95 kr.

kr.

+ innvilget i 1995 kr.

kr.

‑ inndratt i 1995 kr.

kr.

‑ utbetalt i 1995 kr.

kr.

Ansvar pr. 1.1.96 kr.

kr.

Med ansvar menes summen av tidligere innvilgede, men ikke utbetalte tilskudd. Oppgaven skal gis for hver av de to budsjettkapitler 1140 (tilskuddskode 304) og 1142 (tilkuddskode 305).
For å kunne føre videre departementets statistikk for jordbruksveger, må avdelingen i tillegg gi følgende opplysninger:

Årsoppgave 1995 Innvilget Inndratt Ferdigbygd* Utbetalt
Ant. veganlegg
Veglengde km
Kostnad* kr
Tilskudd kr

I kostnadene regnes med bare den del som faller på jordbruksinteressene. ved for eksempel kombinerte jordbruks- og skogsveger skal bare jordbrukets andel av kostnadene regnes med.
De som måtte ha sendt inn en slik oppgave allerede eller ikke hadde noe ansvar pr. 01.01.95 på tilskudd til jordbruksveger kan se bort fra denne henvendelsen.

*For ferdigbygde anlegg skal regnskapstatallene for anleggskostnadene legges til grunn.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar Næss