M-44/1995 - Ringtest 1995 - resultater norske laboratorier

R-407 (19.06.1995)

Rundskriv
M-44/1995
R-407

Saksnr. 1994/00397

19. juni 1995

(Erstatter M-39/94)

Til alle

Forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende norske laboratorier

Ringtest 1995 - resultater norske laboratorier

Institutt for jordfag, NLH, gjennomførte våren 1995 på oppdrag fra Landbruksdepartementet en ringtest blant de laboratorier som utfører jordanalyser for jordbruket og som var kjent pr. januar 1995. I tillegg deltok 5 skandinaviske laboratorier.
Av 14 norske som deltok var det 13 som analyserte tilfredsstillende.

Deltakelsen i ringtestene er frivillig. Navnene på de laboratorier som oppnår resultater innenfor angitte toleransegrenser, vil være offentlig tilgjengelige.

Resultatene av årets ringtest viser at det fortsatt er en god del sprik mellom laboratorier med hensyn på analyseresultater. Nivået på årets test er tilsvarende testen i 1994 og det er fortsatt fosfor (P-Al) av makronæringsstoffene som gir størst variasjon. Variasjonene synes i hovedsak å skyldes systematiske feil, men også at tilfeldige feil forekommer.

Til oversikten nedenfor bemerkes at de utenlandske laboratorier ikke er tatt med denne gangen, selv om flere av dem resultatmessig ville kommet med.

Lista nedenfor viser de laboratorier som kom best ut i testen og som tilfredsstiller de kriterier som er satt. For utvelgelse av laboratorier som anbefales, legges det spesielt vekt på at analyseresultatene ikke gir nevneverdige forskjeller når de skal anvendes i gjødlingssammenheng. Som en hovedregel skal ikke analyseresultatene avvike mer enn 25 % fra akseptable verdier, men det er også brukt noe skjønn.

 • Alex Stewart Environmental Service A/S, 5751 Odda
 • Analyservice Hydro Agri, 8160 Glomfjord
 • Gauldalsregionen kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7096 Kvål
 • JORDANALYSER, Kjemiing., Christina Wiik, 2600 Lillehammer
 • Jordlaboratoriet i Bø, 3800 Bø
 • Kjemisk analyselaboratorium Holt, 9002 Tromsø
 • Landbrukets Analysesenter, 1430 Ås
 • MILAB, 3250 Larvik
 • Miljøservice Trøndelag A/S Innherad kjøtt- og næringsmiddelkontroll, 7700 Steinkjer
 • Rogaland Jordanalyse
 • Skolmar Jordlaboratorium, 3205 Sandefjord
 • Ullensvang Forskningsstasjon, 5774 Lofthus
 • VINN, 8501 Narvik

Departementet tar sikte på å gjennomføre ny ringtest i 1996. Rundskrivet er sendt alle norske laboratorier som har deltatt i ringtesten.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Ragnar Mjelde'

Saksbehandler: Bent Gunnar Næss