M-44/1996 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder

R-486 (11.12.1996)

Rundskriv
M-44/1996
R-486

Saksnr. 1996/06895

11. desember 1996

Forskriften er utgått

Til

fylkesmennene og kommunene

Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder

Vedlagt oversendes "Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder" med kommentarer. Ordningen er gjort gjeldende fra 04.12.96.
Vedlagt oversendes et foreløpig søknadsskjema for ordningen, hvor det fremgår hvilke opplysninger/søknadsdata som må innhentes for saksbehandlingen.
Skjemaet vil bli ferdig utarbeidet og sendt til trykking for distribuering.
Foreløpig utgave må kopieres for interesserte brukere.

Midler til ordningen - kvoter

Det er for 1996 avsatt 5 mill kr til prøveordningen. Midler som eventuelt blir benyttet i 1996 vil bli overført til 1997 for samme formål. Også for 1997 er det avsatt 5 mill kr til denne ordningen. Behov for midler i 1998 vil bli drøftet i forbindelse med kommende jordbruksoppgjør. Landbruksdepartementet har besluttet å fordele fylkeskvoter til de viktigste kornfylkene. Det kan imidlertid være aktuelle søkere i flere fylker, og 0,5 mill kr er derfor holdt tilbake for vurdering av behov og senere tildeling. Fylker uten fylkeskvote må derfor gi beskjed om eventuelt behov for midler. Det er ønskelig at fylkene rapporterer om forventet behov for midler til miljørettet omlegging i kornområder for 1997. Dette bes rapportert innen 15. mars -97. Ubenyttete midler fra tildelingen for 1996 kan overføres til 1997, for hvert enkelt fylke.

Fylke

Kvote i mill kr

Fylke

Kvote i mill kr

Østfold

0,9

Vestfold

0,5

Akershus

0,9

Telemark

0,3

Hedmark

0,4

Sør-Trøndelag

0,3

Oppland

0,4

Nord-Trøndelag

0,3

Buskerud

0,5

Sum

4,5

Tilskuddskvoten skal dekke alle kostnader ved ordningen i fylket, og midlene kan brukes til omstillingsstøtte, årlig arealtillegg og støtte til utviklingstiltak, herunder informasjonsvirksomhet o.l. Midler til informasjonstiltak er for fylker som har fått tildelt fylkeskvote begrenset til 5 % av denne kvoten. Øvrige fylker må melde fra om behov.

Om saksbehandling og forvaltning

Alle tilskudd løyves i sin helhet ved innvilgning av søknad. For omstillingsstøtte og støtte til utviklingstiltak vil utbetaling skie etter hvert som arbeidet går fremover. Årlig arealtillegg utbetales en gang pr år (i siste kvartal) for omlagt areal. Arealtillegget løyves i sin helhet for alle årene ved innvilgning av søknaden, dvs hele tilskuddsbeløpet som kommer til utbetaling i kontraktperioden går til fradrag på fylkeskvoten med en gang. Løyvd beløp vil hvile på ordningen som et ansvar inntil det utbetales.

Eksempel
Ola Nordmann har 80 daa med korn med stor erosjonsfare. Arealet er tidligere planert og gir ofte lav avling. Han Ola ønsker å så til med gras og ha beitende storfe på arealet. I tillegg vil han ta med 20 daa med tilgrensende gamle beiter fordi dette medfører mer rasjonell inngjerding av arealet. Nødvendige investeringer beløper seg til 45 000 kr for inngjerding av 100 daa, drikkeplass og planting av noen trær til skygge og ly for dyrene. Ola inngår 5 års kontrakt for miljørettet omlegging. Utregning av tilskudd : 80 daa omlagt (fulldyrka) areal gir en grense på 40 000 kr for tilskuddsgrunnlaget - (80 daa x 500 kr/daa). Omstillingsstøtten blir i dette tilfellet 70 % av maks. tilskuddsgrunnlaget, dvs 40 000 kr x 70 % = 28 000 kr. Arealtillegget, som utbetales med kr 100 pr daa en gang pr år, vil bli 80 daa x 100 kr/ daa og år x 5 år = 40 000 kr. Hele arealtillegget løyves ved innvilgning av søknad, men dette tillegget utbetales med kr 8 000 pr år i 5 år som er kontrakttiden i eksempelet.

Saken med støtte til miljørettet omlegging til Ola Nordmann vil dermed ialt belaste fylkeskvoten med 68 000 kr (28 000 kr + 40 000 kr). Beløpet belastes altså fylkeskvoten i sin helhet ved innvilgning, og ordningen pådrar seg et økonomisk ansvar, men støttebeløpene utbetales senere. Omstillingsstøtten utbetales når investeringene er ferdig utført. Årlig arealtillegg utbetales en gang pr år i kontraktsperioden.

Fylkesmannen har ansvar for fordeling av midlene i samsvar med intensjonen med ordningen. Bruk av midler til utviklingstiltak må sees i forhold til den totale aktiviteten av ordningen i fylket, slik at det meste av midlene går til omleggingsstøtte og arealtillegg.

I forskriften med kommentarer (side 5, 9 og 14) er det nærmere omtalt hva støtte til utviklingstiltak omfatter. For å få god tilslutning til miljørettet omlegging er det nødvendig at tiltaket og ordningen blir gjort kjent for aktuelle søkere. Fylkesmannen må sørge for at ordningen blir bekjentgjort i lokalpressen og foreta den nødvendige oppfølging ovenfor kommunene. Det bør forøvrig orienteres om ordningen i informasjonsbrev og lignende som landbruksetaten sender til gårdbrukere, og ved andre aktuelle anledninger. Den nye ordningen har blitt omtalt i flere landbrukstidsskrifter. Vedlagt oversendes et visst antall særtrykk av artikkelen som stod i Norsk Landbruk, til orientering og for utdeling.

Søknadsskjemaet som er utarbeidet gjelder for omstillingsstøtte og årlig arealtillegg. For utviklingstiltak forventer en at det utarbeides prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknad om støtte og tildeling av midler. Prosjektbeskrivelsen bor inneholde formål/mål, beskrivelse av tiltaket, økonomisk ramme og finansiering, fremdriftsplan og milepæler, rapportering mm.

Ved forberedelse av saker og ved vurdering av søknader er det nødvendig med en god dialog mellom søkeren og saksbehandler for å finne best mulige løsninger som vil bli fulgt opp fremover. Ved behandling av søknaden bør kommunen vurdere aktuelle kontraktsvilkår og gi anbefalinger om dette.

Etter behandling i kommunen sendes søknaden til Fylkesmannen for avgjørelse og utforming av kontraktutkast. Kontrakten må deretter oversendes brukeren for undertegning for å være gyldig. Brukeren forplikter ved sin underskrift for vilkårene i forskriften og i kontrakten.

Postering og rapportering

Fylkesmannen løyver tilskudd. Utbetalte tilskudd og utgifter til informasjon etc skal posteres på kap 1150 post 77.08. (Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap). Posteringene skal tas med i kassarapport til departementet på vanlig måte.

Fylkesmannen skal innen 15. januar 1997 sende rapport om eventuelt forbruk av midler i 1996. En ønsker data fra søknadene, dvs forbruk av midler fordelt på de 3 ulike typer støtte og med orientering om hva slags tiltak som er støttet. En tar sikte på å sende ut eget skjema for rapportering.

Fylkesmannen skal innen 15. mars 1997 rapportere på anslått behov for midler til ordningen i fylket i 1997 og det skal gis en kort orientering om gjennomføringen så langt. Det er også ønskelig med eventuelle merknader som en måtte ha til forskriften, skjemamateriell, gjennomføring o.l. og med forslag til eventuelle forbedringer.

Lykke til med arbeidet med denne nye ordningen.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan Kollerud