M-47/1996 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk

R-489 (23.12.1996)

Rundskriv
M-47/1996
R-489

Saksnr. 1996/04878

23. desember 1996

Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Statens landbrukstilsyn, Debio, Statens Kornforretning
Kopi: Norsk Økologisk Landbrukslag, Produsentlaget

Omleggingstilskudd til økologisk landbruk

Vedlagt følger Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk, søknadsskjema og skjema for plan over arealbruk/produksjon og avsetning av produktene. I tillegg har vi utarbeidet et rundskriv for praktiseringen av forskriften som er vedlagt.
Det ble i årets jordbruksoppgjør vedtatt noen endringer i forskriften.

Endringer
I samsvar med jordbruksoppgiøret 1996, er det lagt inn som et vilkår at brukeren legger frem en plan for arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene. Dette som et ledd for å dekke etterspørselen etter økologiske produkter og øke omsetningen av disse produktene.
Som et resultat av denne endringen er formålsparagrafen utvidet til å omfatte etterspørselen etter økologiske produkter (§ 1).
Det legges opp til at fylkesmannen kan redusere arealet som legges til grunn for beregningen av. tilskudd dersom opplegget ikke er faglig forsvarlig (jfr. §4, 2. ledd), dvs avkorte tilskuddet. Det er i forskriften presisert at det areal som innvilges omleggingstilskudd det enkelte år, skal avtegnes på kart. Kart (helst 1:5000),i 2 eksemplarer skal vedlegges søknaden om tilskudd. På kartet skal skifteinndelingen være påtegnet.
Fylkesmannen kan avslå søknad om omleggingstilskudd dersom opplegget ikke er markedsmessig forsvarlig (jfr. §4, 2. ledd).
Videre synliggjøres den to-leddede saksbehandlingen bedre (jfr. §5, 2. ledd). Fylkesmannens landbruksavdeling skal først behandle søknaden etter forskriftene for produksjonstillegg og areal- og kulturlandskapstillegg og vilkår stilt i Forskrift for omleggingstilskudd og gi et foreløpig tilsagn. Dernest skal det foreløpige tilsagnet avgjøres endelig på grunnlag av godkjenning etter driftsreglene.
Det er i denne forskriften ikke presisert når tilskuddet skal utbetales (jfr. §7). Dette fordi vi ønsker en gjennomgang av kontrollrutinene. Et resultat av denne gjennomgangen skal være å finne frem til et system som er tilpasset den økende mengden av søkere. I tillegg er det tydeliggjort til hvem krav om tilbakebetaling skal rettes mot dersom forskriftens bestemmelser ikke oppfylles (jfr. §8, 2. ledd).
Det legges opp til at Statens kornforretning blir klageinstans etter forskriften (jfr. §10, 1. ledd).
Definisjonen av karenstid (pkt 3.2.1 i utfyllende bestemmelser til Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer gjeldende f.o.m 1997) er noe endret i forhold til tidligere. Karenstiden skal nå regnes fra det tidspunktet omleggingen starter, dvs datoen det sist ble brukt midler som ikke er tillatt ved økologisk drift. I praksis betyr dette at omleggingen eller karenstiden kan begynne på ulike tidspunkter av året.

For nærmere informasjon se pkt 3 ).2.1 i utfyllende bestemmelser til Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer gjeldende f.o.m 1997.
Den nye definisjonen får ingen innvirkning på søknad og utbetaling av omleggingstilskuddet.
Søknad om omleggingstilskudd kan fremmes første året arealet er under omlegging dvs første påfølgende 10. januar etter at karenstiden er påbegynt (regnet ut ifra tidspunktet det sist ble brukt midler som ikke er tillatt ved økologisk drift). Utbetalingen av tilskuddet fordeles som tidligere over en toårsperiode.

Innsending og behandling av søknader
Frist for å søke om omleggingstilskudd i 1997 er 10. januar.
På bakgrunn av dette legges følgende tidsplan til grunn for saksbehandlingen:

10. januar

Søknadsfrist. Søknaden skal bestå av det konkrete søknadsskjemaet og et skjema for Plan for arealbruk/produksjon og avsetning av produktene. Kart i 2 eksemplarer skal vedlegges søknaden.

25. januar

Kommunene videresender søknadene til fylkesmannen. Kopi av søknad om produksjonstillegg fra 1.07.96 vedlegges.

1. februar

Fylkesmannens landbruksavdeling sender oversikt over søkerne til Debio vedlagt en kopi av søknadene om produksjonstillegg.

15. februar

Debio sender ut informasjon til hver enkelt søker og blankett for innbetaling av grunnavgift.

20. mars

Søkeren bekrefter deltakelse ved innbetaling av grunnavgift til Debio. 20. mars er frist for innbetalingen.

30. april

Fylkesmarinen sender oversikt over foreløpigtilsagn om tilskudd til departementet.

Videre frister for saksbehandling vil avhenge av resultatene fra gjennomgangen av kontrollrutinene og et evt. nytt system for kontroll.
I henhold fil forskriftens §5 skal fylkesmannen behandle og avgjøre søknaden og gi foreløpig tilsagn om omleggingstilskudd. Av hensyn til budsjettet ber vi fylkesmannen sende en oversikt over foreløpige tilsagn til departementet innen 30. april.
Fylkesmannen skal utbetale tilskuddet. I fylkesmannens brev skal det gå frem hvordan tilskuddet er beregnet og videre opplyses om søkernes klagerett etter forvaltningsloven.
I de tilfeller fristen faller på en ikkevirkedag, gjelder påfølgende virkedag etter fastsatt dato.

Kontrollavgift
Det vil bli utarbeidet et eget skriv som tar for seg kontrollavgiften. Kontrollavgiften består av en grunnavgift og en restavgift.

Utbetaling
Omleggingstilskuddet er på kr 600,‑ pr dekar fordelt på karenstiden. Den nye definisjonen av karenstid får ingen innvirkning på utbetalingen av tilskuddet.

Plan for arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene
I samsvar med jordbruksoppgjøret 1996, er det tatt inn som et vilkår at brukeren legger frem en plan for arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene. Dette som et ledd for å dekke etterspørselen etter økologiske produkter og øke omsetningen av disse produktene.
Landbruksdepartementet har bestemt at denne planen skal bestå av et skjema som den enkelte søker må fylle ut. Skjemaet er vedlagt.

Med hilsen

Almar Sagelvmo

   
   

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Merethe G. Lerfald