M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

(19.08.1993)

Rundskriv
M-48/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/08865

19.08.1993

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingene

Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

Departementet ber med dette om at budsjetteringen for bruk av rentemidler i 1994 blir iverksatt i samsvar med bestemmelsene i § 7 i “Forskrifter om forvaltning og bruk av rentene av skogavgiften (rentemidlene)”, fastsatt den 1. november 1985, og senere rundskriv. Ved budsjetteringen skal som tidligere brukes skjema 0080 både på kommune- og fylkesnivå.

Den sentrale inntrekking av rentemidler fastsettes til 20 % av brutto innvunne renter i 1993. Som i tidligere år skal det også budsjetteres med en overføring av 23 % av brutto innvunne renter for utbetaling til den stedlige skogeierforening tilknyttet Norges Skogeierforbund.

Vedrørende de nærmere regler for budsjettrutinene, tidsfrister og hvilke formål rentemidlene kan brukes til vises det til rentemiddelforskriftene i sin helhet. Det vises også til tidligere rundskriv i den utstrekning det fortsatt er aktuelt med utbetalinger til Norsk Skogbruksmuseum og Skogbrukets Kurs institutt.

Departementet minner om at Nordisk Skogkongress arrangeres i Norge i 1994. Det er anledning til å gi tilskudd av rentemid­ler til deltagelse m.v. i denne forbindelse, som forutsettes innarbeidet i budsjettene på kommune- og fylkesnivå.

En del eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og en ber om at det blir orientert videre til skogbrukssjefene.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55