Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

M-48/1996 - Praktisering av reglene for tilskudd til økologisk landbruk

R-490 (23.12.1996)

Rundskriv
M-48/1996
R-490

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/04878

23. desember 1996

Erstatter rundskriv: M-72/95, M-51/95, M-90/94

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Statens landbrukstilsyn, Debio, Statens Kornforretning, Kopi: Norsk Økologisk Landbrukslag, Produsentlaget

Praktisering av reglene for tilskudd til økologisk landbruk

1 Omleggingstilskudd

Forskrift for omleggingstilskudd har vært endret flere ganger siden den ble innført.
Forskriften kan deles inn i gammel ordning og gjeldende (ny) ordning.

1.1 Kort historikk om ny ordning

I Forskrift for omleggingstilskudd fastsatt av Landbruksdepartementet 25. november 1994 ble det arealet det kunne betales ut tilskudd til begrenset til maksimum 20 % av brukets areal. Dette for å ikke påskynde en for rask omlegging. Denne regelen førte til problemer. Forskriften ble derfor endret ved rundskriv M-2/96 av 5. januar 1996. Fra og med 1996 kunne brukeren selv velge hvor stort areal som skulle legges om. Fylkesmannen kunne redusere det tilskuddsberettigede arealet dersom han/hun ikke fant omleggingen faglig forsvarlig.
Tilskuddet pr dekar er ikke endret.

1.2 Kort om gjeldende ordning

Gjeldende Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk er av 12. november 1996 og gjelder f.o.m. 1. januar 1997.
I korte trekk er ordningen slik at det kan gis tilskudd til fulldyrket jord, overflatedyrket jord og gjødslet beite under omlegging til økologiske driftsformer. Forutsetningen er at bruket oppfyller Generell forskrift for produksjonstillegg i jordbruket og Forskrift for areal- og kulturlandskapstillegg. I tillegg må produksjonen tilfredsstille bestemmelsene etter Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer av 3. januar 1995, herunder driftsreglene for økologisk produksjon.
I forskriften er det et nytt vilkår for omleggingstilskudd. Det ble i årets jordbruksoppgjør (1996) bestemt at brukere som søker omleggingstilskudd f.o.m. 1997 må legge frem en plan for arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene, jfr. St.prp.nr. 72 (1995‑96).
Fylkesmannen kan redusere arealet som legges til grunn for beregningen av tilskudd dersom opplegget ikke er faglig forsvarlig. Fylkesmannen kan avslå søknad om omleggingstilskudd dersom opplegget ikke er markedsmessig forsvarlig.
Søknadsfristen er 10. januar. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema. Som et vedlegg til dette er det utarbeidet et skjema for Plan for arealbruken/produksjonen og avsetningen av produktene.
Omleggingstilskuddet er kr 600,‑ pr dekar fordelt på karenstiden. Det forutsettes at areal det er gitt tilskudd til, drives økologisk i minimum en periode på 3 år etter at karenstiden er over og arealet er godkjent som økologisk.

1.3 Oppfølging av gammel ordning

Brukere som har søkt og fått omleggingstilskudd i 1994 eller tidligere, følger gammel ordning. Dette innebærer en forpliktelse om at hele brukets areal (dvs. fulldyrket jord, overflatedyrket jord og gjødslet beite) legges om til økologisk drift innen maksimum 10 år etter første år omleggingstilskudd ble innvilget.
For at et bruk som har fått omleggingstilskudd etter gammel ordning skal kunne innvilges tilskudd fol nytt areal, må areal det tidligere er innvilget tilskudd til ha startet omlegging (dvs. være minimum ferdig med første karensår) for det kan innvilges tilskudd til nytt areal (f eks. leide arealer).

1.4 Tilbakestilling til konvensjonell drift

I enkelte tilfeller ønsker bruker å tilbakestille arealer fra økologisk til konvensjonell drift. Dette gjelder brukere som følger både gjeldende ordning og gammel ordning.

I de tilfeller der tilbakestilling skjer i perioden brukeren er forpliktet til å drive økologisk jfr. Forskrift for omleggingstilskudd til økologisk landbruk ( 3 år etter karenstiden for ny ordning, og 10 år etter første gang mottatt omleggingstilskudd etter gammel ordning), skal omleggingstilskuddet for det areal det gjelder betales tilbake. For gammel ordning praktiseres dette slik at kun den arealavhengige delen av omleggingstilskuddet kreves tilbakebetalt.
Etter gjeldende ordning kan det innenfor samme bruk være en driftsenhet for karens/økologisk samtidig som det kan føres konvensjonell produksjon på andre enheter. Dette er i utgangspunktet ikke mulig etter gammel ordning. Departementet har allikevel akseptert tilbakestilling av arealer, underlagt gammel ordning når særlige grunner foreligger. Dette er enkeltstående tilfeller. Forutsetningen for tilbakestillingen er at omleggingstilskuddet for dette arealet betales tilbake.
Dersom brukeren på et senere tidspunkt ønsker å legge om til økologisk drift på det samme arealet, kan det ikke gis omleggingstilskudd på nytt.
Det understrekes at tilbakestilling til konvensjonell drift også kan gi konsekvenser mht. godkjenning fra Debio. I Debios driftsregler punkt 3.1.1 heter det at tilbakestilling av arealer uten tillatelse fra Debio kan gi en sanksjonsperiode på inntil fem år for det aktuelle areal. Debio må derfor kontaktes på forhånd av brukere som ønsker å tilbakestille arealer til konvensjonell drift.

1.5 Tilbakebetalingskrav

Dersom et bruk ikke følger driftsreglene for økologisk landbruk innenfor en fastsatt periode, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Etter gjeldende ordning er brukeren forpliktet til å drive arealet økologisk i en 3 års periode etter at karenstiden er over. Etter gammel ordning er kravet 10 år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskuddet.
Det føres en streng praksis når det gjelder håndhevelse av regelverket innenfor økologisk landbruk. Hovedgrunnen er at det er viktig for å skape et nødvendig tillitsforhold mellom produsent og forbruker. Utgangspunktet er derfor at det skal fremmes krav om tilbakebetaling av omleggingstilskuddet.

Manglende oppfølging av skjema/kontrollavgift
Landbrukstilsynet er overordnet kontrollmyndighet. Debio er utøvende kontrollinstans. Som grunnlag for kontrollen, skal brukere fylle ut skjema for driftsopplysninger og betale inn en grunnavgift. Dersom dette ikke gjøres. skal det fremmes et tilbakebetalingskrav.
Departementet har imidlertid funnet at denne regelen kan fravikes dersom det fremkornmer spesielle grunner for den manglende oppfølging av skjema/kontrollavgift fra brukers side.
Det understrekes at dette unntaket fra regelen bare ytterst sjelden må benyttes når det har oppstått en situasjon som har umuliggjort kontroll fra Debio i løpet av vekstsesongen/året. En absolutt forutsetning er at bruker har til hensikt å videreføre den økologiske driften i samsvar med forpliktelsene.

Eierskifte, driftsovertakelse, opphør av forpakting/leieavtaler
Dersom et bruk innenfor en periode på 3 år etter at karenstiden er over (for gammel ordning; en periode på 10 år etter første gang utbetalt tilskudd), ikke følger driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon på areal det er gitt tilskudd til, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Dette gjelder også ved eierskifte, driftsovertakelse og opphør av forpaktning/leieavtaler. Kravet om tilbakebetaling rettes mot den bruker som har mottatt omleggingstilskuddet.
Vi ønsker å presisere at selv om det fremgår eksplisitt av kjøpekontrakten at nåværende eier har påtatt seg et ansvar med å drive arealer som har mottatt omleggingstilskudd økologisk, vil tilbakebetalingskravet bli rettet til bruker som mottok omleggingstilskuddet. Hvem som betaler tilbake tilskuddet blir en sak mellom kjøper og selger.

Andre forhold
Utgangspunktet er at det skal fremmes tilbakebetalingskrav når driftsreglene ikke følges. Imidlertid kan det oppstå spesielle personlige forhold, feks. sykdom som kan dokumenteres eller andre, forhold som ligger utenfor brukers rådighetsområde som gjør at det må tas hensyn.
Dispensasjon fra tilbakebetalingskravet skal i slike saker bare gjøres når det er særlige grunner til det.

1.6 Faglig og markedsmessig vurdering

Fylkesmannen kan avkorte/avslå innvilgelse av tilskuddet dersom han/hun ikke finner omleggingen faglig eller markedsmessig forsvarlig.
Det legges opp til at fylkesmannen kan redusere arealet som ligger til grunn for beregningen av tilskudd dersom opplegget ikke er faglig forsvarlig, dvs avkorte tilskuddet. Fylkesmannen fastsetter selv størrelsen på avkortingen.
Rutiner for den faglige vurderingen er allerede etablert som følge av dagens ordning. Vurderinger av de markedsmessige sidene av driften skjer med utgangspunkt i planen for avsetning. Formålet med planen er å fremme omsetningen av økologisk produkter og dermed dekke etterspørselen etter disse produktene. Det er derfor et krav for innvilgelse av omleggingstilskudd at produsenten kan sannsynliggjøre at den planlagte omleggingsprosessen resulterer i et økologisk godkjent produkt for salg og at det eksisterer, eller er planlagt, et opplegg for avsetningen.
Slik omsetting kan skje gjennom eksisterende økologisk godkjente eller planlagte foredlingsanlegg, salg via detaljist og, grossist, eller der hvor slike ikke finnes, opplegg i egen regi, herunder gårdsforedling og -salg.
Departementet vil videre understreke at det ikke stilles krav om at brukere skal kunne legge frem leveransekontrakter.
Markedsplanen muliggjør også en bedre kontroll med utbetalingen. Frem til nå har den enkelte bruker kunnet legge om arealer som er enkle å omstille som feks gjødslet beite, og grasmark uten å legge om resten av produksjonen. Dette har resultert i at brukeren har fått innvilget tilskudd uten at det er blitt produsert økologiske produkter for salg. En slik utnyttelse av tilskuddsordningen må søkes unngått. Omleggingstilskudd skal ikke innvilges dersom brukeren ikke har en plan for at arealene/produktene vil bli benyttet til en økologisk husdyrproduksjon som resulterer i produkter for salg.
Siden søknad om omleggingstilskudd kun gjelder for et konkret areal på bruket, er det i planen bedt om at brukeren sier noe om hvilke produksjoner som skal legges om (hele omleggingsprosessen). Det er derfor viktig at arets plan vurderes ut fra den totale omleggingsprosessen som planlegges for bruket inklusive avsetningen av produktene.
Departementet vil peke på at det ikke er etablert økologisk godkjente distribusjons- og foredlingsanlegg i alle deler av landet. Spørsmål om innvilgelse av tilskudd i områder uten slike etableringer må vurderes ut fra planer/arbeid med å etablere slike anlegg i området og hensynet til forsvarlige transportavstander.
Etter departementets vurdering er det først og fremst for melk at dette vil kunne være et problem. For at omlegging til økologisk drift på melkeproduksjonsbruk likevel skal kunne skje før det er etablert foredlingsanlegg for økologisk melk i et område, bør omstillingen kunne godkjennes dersom omleggingen resulterer i økologisk kjøttproduksjon for salg.
Dersom det i ettertid viser seg at brukeren ikke følger planen og dermed en forutsetning for innvilgelse av tilskudd, gir dette mulighet for å rette et tilbakebetalingskrav for deler av, eller hele, tilskuddet.
I tvilstilfeller kan det være aktuelt å innhente generelle uttalelser fra Statens Kornforretning.
Når det gjelder brukeren er plan for arealbruk/produksjon og avsetning av produktene tenkt som en bevisstgjører. Det er viktig at brukere som ønsker å legge om til økologisk drift tenker gjennom alle ledd i verdikjeden fra produsent til forbruker. Planen stiller krav til at den enkelte bruker undersøker mulighetene i området. Samtidig som planen skal virke bevisstgjørende vil den være med på å gi signaler til mulige videreforedlere i området. Det vil derfor være en tosidig nytte av planen.

1.7 Utbetaling av tilskudd

Tilskuddssatsen er kr 600,- pr dekar. Utbetalingen av tilskuddet fordeles over 2 år. Dersom karenstiden er fastlagt til 3 år eller mer, er det av praktiske grunner bestemt at tilskuddet likevel skal betales ut over en toårs periode. I de tilfeller hvor Debio godkjenner arealer direkte i 2. karens og karenstiden er på 2 år skal det betales ut kr 600,- pr dekar det ene året.
I dyrkingssesongen 1995 fikk brukere omleggingstilskudd for inntil 20 % av brukets areal. Enkelte av disse brukerne la om mer enn 20%. Denne begrensningen ble fjernet i rundskriv M-2/96. Det ble bestemt at brukere som startet omlegging i 1995 og som la om mer enn 20 % skulle få etterbetalt kr 600,- pr dekar i 1996 for arealer det ikke ble innvilget tilskudd til i 1995.
For 1996 viser det seg at det er enkelte søkere som ikke er klar over at 20 %-regelen er fjernet. Det vil derfor bli mulighet for å etterbetale kr 600,- pr dekar i 1997 på samme måte som i år.

2 Arealtillegg

2.1 Kort om ordningen

Arealtillegget til økologisk landbruk er integrert i den generelle Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg. Som følge av dette søkes det på det standard skjema og søknadsfristen er 10. august. Arealtillegget kan gis som et årlig tillegg til ferdig omlagt areal. Det er en forutsetning at driften er kontrollert og godkjent av Debio den gjeldende sesong. Satsen er kr 110,- pr dekar.

Alle som ønsker arealtillegg til økologisk landbruk må søke areal- og kulturlandskapstillegg. Dette gjelder også de som følger gammel ordning, hvor arealtillegget var en del av forskriften. Fra og med 1997 vil det ikke bli utbetalt arealtillegg sammen med omleggingstilskuddet.

2.2 Arealer under omlegging

Det er en generell regel at samme tiltak ikke kan få tilskudd fra flere ordninger samtidig, dvs. både omleggingstilskudd og arealtillegg på samme tid for samme areal. Etter gammel ordning kan det ikke betales ut arealtillegg for etter at treårsperioden med omleggingstilskudd er over (etter skjema vil siste treårsperiode utløpe i 1996). Etter gjeldende (ny) ordning kan det ikke betales ut arealtillegg før karenstiden er over. Det må kontrolleres for dette i søknadene om areal- og kulturlandskapstillegg.

2.3 Arealer etter omlegging

Etter at arealene er godkjent som økologisk (dvs. ferdig med omleggingen) kan det bare gis arealtillegg som nevnt i pkt. 2.1. Dette gjelder også for økologisk godkjente arealer hvor brukeren ikke har søkt om omleggingstilskudd.
Dersom vilkårene for arealtillegget brytes (eks manglende kontroll, tilbakestilling av arealer), faller dette tillegget bort den aktuelle sesongen. Selv om vilkårene brytes gir det ikke grunnlag for krav om tilbakebetaling av mottatt arealtillegg, slik som tilfellet er med omleggingstilskuddet (jfr. 1.5 over). Forutsatt godkjent økologisk drift kan brukeren igjen søke om arealtillegg til samme areal på et senere tidspunkt.

Etter fullmakt

Med hilsen

Almar Sagelvmo

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Merethe G. LerfaldØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: [email protected]
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55