M-49/1996 - Økologisk landbruk - kontrollavgifter i primærproduksjon 1997

R-491 (07.01.1997)

Rundskriv
M-49/1996
R-491

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/07158

7. januar 1997

Til

Landbrukstilsynet, Debio, Alle fylkesmenn, Alle kommuner
Kopi: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Landbrukets forsøksringer

Økologisk landbruk - kontrollavgifter i primærproduksjon 1997

Med hjemmel i Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer, fastsatt av Landbruksdepartementet 5. september 1996, har Landbruksdepartementet fastsatt følgende avgifter for 1997:

Avgift

Grunnavgift, produsent, frist 20. mars

kr 700,-

Grunnavgift når all produksjonen klassifiseres som enten karens eller økologisk

kr 400,-

Arealavgift pr dekar, karens/økologisk

kr 4,50

Avgift for bruk med husdyr, karens/økologisk

kr 200,-

Tilleggsavgift ved innmelding etter 20. mars

kr 900,-

Avgift ved ekstra inspeksjon grunnet parallellproduksjon

kr 1000,-

Avgift ved inspeksjonstilkalling på kort varsel (ved ønske om ferdigstilt godkjenningsbehandling med kortere frist enn 10 uker)

kr 2600,-

Purregebyr, 1. gang

kr 50,-

Purregebyr, 2. gang

kr 100,-

Avgiftene knyttet til kontroll av økologisk landbruksproduksjon er fastsatt ut ifra prinsippet om at produsentene skal betale deler av kostnadene knyttet til kontrollen. Ved jordbruksoppgjøret i 1996, fase II, ble det forutsatt at 1/3 av kostnadene med kontroll skal dekkes gjennom brukerbetalte avgifter. Avgiftsnivået for 1997 er noe hevet i forhold til i 1996. Maksimalt avgiftstak er også fjernet.

Med hilsen

Carl Erik Semb

Torgun M. Johnsen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55