M-51/1994 - Nye attestkrav for slakting av sjuke eller skadde dyr: dyrevernmessige forhold

(28.06.1994)

Rundskriv
M-51/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/06467

28.06.1994

Til

veterinærer, offentlige kjøttkontroller, Statens næringsmiddeltilsyn, Norsk Kjøtt, Kjøttbransjens Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag m.fl.

Nye attestkrav for slakting av sjuke eller skadde dyr: dyrevernmessige forhold

Landbruksdepartementet har som følge av EøS-avtalen fastsatt ny forskrift 25. april 1994 om kjøttkontroll m.v. Forskriften som skal tre i kraft 1. juli 1994, inneholder nye attestkrav for slakting av sjuke eller skadde dyr.

I henhold til forskriften vil begrepet nødslakting heretter bare omfatte slakting som iverksettes utenfor slakteri som følge av skade eller sjukdom. Ved nødslakting kreves attest fra veterinær på eget formular (M-0481). Attesten utstedes i forbindelse med undersøkelse som må finne sted samme dag som dyret skal slaktes.

Ved ulykkestilfeller, eksempelvis beinbrudd, kan kravet-om veterinærattest fravikes under forutsetning av at følgende krav er oppfylt:

 • dyret var fullstendig friskt før skaden inntraff
 • slakting skjer i samråd med veterinær
 • dyret blir avlivet og slaktebehandlet på en faglig akseptabel, hygienisk måte
 • egenerklæring som bekrefter ovenstående følger slaktet
 • skaden kan bekreftes av kjøttkontrollen.

Slaktedyr som avviker fra det normale (er behandlet for og/eller viser tegn på skade eller sjukdom) og som transporteres levende til slakteri, skal følges av en erklæring fra besetningens eier eller ansvarlig representant. eller fra veterinær på eget formular (M-0482), med opplysninger om skaden eller sjukdommen og om eventuell behandling som har vært gitt.

I henhold til forskrifter 10. mai 1984 om transport av dyr § 3 er det forbudt å transportere sjukt eller skadd dyr. Unntak fra forbudet gjelder bI.a. dersom det ikke er veterinærmedisinske eller dyrevernmessige betenkeligheter ved transporten.

Landbruksdepartementet tilrår at følgende kriterier legges til grunn når det på opplastingstidspunktet skal vurderes hvorvidt det er dyrevernmessig forsvarlig å transportere dyr levende til slakteri:

Dyr skal ikke transporteres levende til slakteri dersom de

 • ikke kan gå eller stå ved egen hjelp,
 • er utpreget halte på grunn av smertefulle tilstander i lemmene og/eller virvelsøylen,
 • har en skade eller sjukdom som sannsynligvis vil kunne forverres under transport, eller
 • er tydelig alment påkjent.

Dyr kan transporteres levende til slakteri dersom de har

 • avhelede eller lokale betennelsestilstander,
 • lettere haltheter, eller
 • mindre smertefulle tilstander,

under forutsetning av:

 • at hvert dyr under og etter transporten holdes i binge adskilt fra andre dyr og med rikelig strø, og
 • at av- og pålessing foregår spesielt skånsomt og med individuell håndtering.

Kravet om transport i adskilte binger kan eventuelt fravikes for forøvrig friske dyr som har mindre skavanker som blodøre/”blomkåløre”, liggesår og halesår.

Dersom dyreeier eller transportør er i tvil om dyret kan transporteres uten betenkeligheter, skal veterinær kontaktes før transporten skjer.

Nye formularer for veterinærattest ved nødslakting (M-0481) og egenerklæring for slaktedyr med tegn på sjukdom eller skade (M-0482) vil bli tilgjengelig gjennom Statens trykksakekspedisjon.

Med hilsen

Stein E. Fiskum e.f.
fung. avdelingsdirektør

Gunnar Hagen
rådgiver

Saksbehandler: Gunnar HagenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55