M-5/1993 - Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1993

(14.01.1993)

Rundskriv
M-5/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00487

14.01.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten

Tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket - fordeling av fylkeskvoter for 1993

For 1993 ble det over Landbruksdepartementets budsjett, kap. 1140, post 74 bevilga 10. mill, kroner til tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket.

Departementet har foretatt følgende fylkesfordeling:

Fylke

Kvote (kroner)

Østfold

360.000,-

Akershus

360.000,-

Hedmark

660.000,-

Oppland

940.000,-

Buskerud

660.000,-

Vestfold

280.000,-

Telemark

800.000,-

Aust-Agder

640.000,-

Vest-Agder

450.000,-

Rogaland

500.000,-

Hordaland

800.000,-

Sogn og Fjordane

660.000,-

Møre og Romsdal

540.000,-

Sør-Trøndelag

730.000,-

Nord-Trøndelag

520.000,-

Nordland

520.000,-

Troms

400.000,-

Finnmark

500.000,

Sum

10.000.000,-

Ved fordelinga av kvotene er det tatt utgangspunkt i profilen fra 1992, samt opplysninger over behov for midler i inneværende år. Ubenytta kvote for 1992 kan overføres til 1993.

Vi viser ellers til forskrift for tilskott til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket, fastsatt av Landbruksdepartementet 08.04.91 og kommentarene til forskriften i rundskriv M-25/92.

Postering

I forbindelse med at det var foretatt en endring i bevilgnings­post fra 1991 til 1992, vil departementet presisere at innvilgninger og utbetalinger må belastes der Stortinget har gitt bevilgning.

Dette innebærer at:

  • saker som ble innvilget i 1991 skal ved utbetaling belastes LUF, kontonr. 810340-02-08
  • saker som ble innvilget i 1992 av overførte midler må også belastes LUF ved innvilgning og utbetaling
  • saker som innvilges av den nye 1993-bevilgningen skal ved innvilgning og utbetaling belastes kap. 1140, post 74 - Restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket

Posteringene tas med i kassarapport til Landbruksdepartementet på vanlig måte.

Rapportering

Fylkeslandbrukskontoret skal innen 15. januar 1994 sende inn rapport til Landbruksdepartementet om forvaltninga av ordninga. Som nevnt ovenfor skal utbetalte tilskott posteres på forskjel­lige steder ut fra kvoten i 1991 og i 1992/1993. Det er derfor nødvendig at fylkeslandbrukskontoret fører to adskilte regnskap. Rapporten skal inneholde. følgende:

  • Vurdering av hvordan ordningen har virket i forhold til formålet
  • Antall innvilga søknader og oversikt over type prosjekt
  • Innvilga, utbetalte og: eventuelt inndratte beløp
  • Ansvar pr. 31.12.93

Med hilsen

Martin Holtung

Jarle Nordheim

Saksbehandler: Grethe Evjen



Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@ld.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55