M-5/2000 - Praktisering av forkjøpsretten

R-802 (Februar 2000)

Rundskriv
M-5/2000
R-802

Saksnr. 999900 50043 DIK

Februar 2000

Til

fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene og kommunene

Praktisering av forkjøpsretten

Regjeringen har i St.meld. nr. 19 (1999-2000) ”Om norsk landbruk og matproduksjon” foreslått at det offentliges forkjøpsrett etter konsesjonsloven av 31. mai 1974 skal oppheves. Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2000. Det er grunn til å anta at forslaget vil få flertall. Forslaget må på vanlig måte følges opp med et lovforslag overfor Stortinget, og det kan ta noe tid før loven blir endret.

Fram til forkjøpsretten eventuelt blir opphevet, må en legge gjeldende regler til grunn til grunn for behandlingen av forkjøpssakene. I dette rundskrivet tar en opp den skjønnsmessige avveiningen i forkjøpssaker.

I dag legges det til grunn at forkjøpsretten bare kan nyttes når det ikke er tvil om at inngrepet gir et bedre resultatet enn resultatet av den avtalen som det er aktuelt å gripe inn i. Hva som er best vurderes mot konsesjonsloven og jordlovens formålsbestemmelser.

I perioden fram til Stortinget har behandlet landbruksmeldingen er departementet kommet til at det bør foretas en strengere vurdering enn til nå i forkjøpssaker. I forhold til dagens regel om at en ikke skal være i tvil, bør derfor ved vurderingen av den enkelte sak legges inn en ekstra sikkerhetsmargin i retning av at forkjøp utvilsomt bør gi et bedre resultat enn det som kan oppnås ved å la den avtalen som er inngått gå til konsesjonsbehandling. I denne skjønnsavveining skal kommunens tilråding og begrunnelse tillegges vekt.

Departementet vil komme tilbake til praktiseringen av forkjøpsretten når Stortinget har behandlet landbruksmeldingen.

Med hilsen

Kåre Selvik e.f.

   
   

Inger Grette

Saksbeh: Knut Vorkinn
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55