M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

(17.09.1993)

Rundskriv
M-52/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/09676

17.09.1993

Vedlegg:
Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa

Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for velferdsordningene i landbruket i tidsrommet sept. 93 – 31.12.96.

Til

Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbrukskontorene, Jordbruksetaten, Avløserutvalgene, Avløserlagene

Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

Departementet vil med dette informere om at det er oppnevnt ny Kontaktgruppe for velferdsordningene i landbruket. Funksjonstiden for den nye gruppa er fra og med september 93 og fram til 31.12.96.

Vedlagt følger en oversikt over hvem som er oppnevnt som medlemmer, varamedlemmer og sekretær. Som leder av gruppa er oppnevnt Erik Revdal som er ansatt i Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Ved sammensetting av gruppa er det bl.a. tatt hensyn til kjønnsfordeling, geografisk spredning og at nye fylker i forhold til tidligere blir representert.

Kontaktgruppa skal være et kontaktledd mellom Landbruksdepartementet og organisasjonene i landbruket der også landbruksavdelingene hos de ulike fylkesmenn og landbruksforvaltningen i kommunene er representert. Gruppa skal arbeide for å nå målene som er satt for velferdsordningene, og den skal være et rådgivende organ for Landbruksdepartementet.

Noen sentrale oppgaver for gruppa er:

  • diskutere velferdsordningene mht. å tilpasse disse til endrede rammebetingelser, f. eks. kommunalisering av landbrukskontorene, skattereformen m . v.
  • diskutere/fremme forslag til endringer i forskriftene for velferdsordningene
  • følge opp oppgaver tillagt gruppa ved jordbruksforhandlingene
  • gi råd vedrørende søknader om økonomisk støtte til prosjekter som kan bidra til å realisere målene for velferdsordningen
  • være kontaktledd til avløserutvalgene på fylkesnivå
  • stå som arrangør av landssamlinger for avløserutvalgene
  • foreta studieturer f.eks. i Norden/Europa med tanke på idéskaping osv.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Aase Storhaug

Saksbehandler: Førstekonsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55