M-52/1994 - Nye forskrifter om tilskudd til bygging av skogsveier og investeringslån til skogsveier

(01.07.1994)

Rundskriv
M-52/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/06612

01.07.1994

Til

Fylkesmennene Landbruksavdelingen

Nye forskrifter om tilskudd til bygging av skogs veier og investeringslån til skogsveier

Landbruksdepartementet har fastsatt ny “Forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier” og “Forskrift om investeringslån til skogsveier”. Begge forskrifter trer i kraft fra 1. juli i 994.

De endringer som er gjort har sammenheng med omorganiseringen av landbruksetatene på kommune- og fylkesnivå, jfr. St.meld. nr. 40 (1991-92) og Ot.prp. nr. 71 (1992-93). Det er i tillegg bygd inn enkelte endringer som tidligere er fastsatt gjennom rundskriv og de årlige tildelingsbrev til fylkesmennene. Det er for øvrig ikke foretatt endringer av vesentlig betydning i forhold tji gjeldende forskrifter. En har derfor ikke sett det som nødvendig å sende forskriftene på høring.

Det er imidlertid aktuelt med en grundig gjennomgang av begge ordninger i løpet av vinteren 1994/95. Det vil bli utarbeidet forslag som vil bli sendt ut på bred høring.

En liste over de som får de reviderte forskrifter følger vedlagt.(Ikke elektronisk). En ber fylkesmennene videresende forskriftene til kommunene og de andre mottakere videresende til underliggende instanser.

Departementet vil sende forskriftene til de enkelte bygdealmenninger.

Med hilsen

Ivar Ekanger

Jens Chr. Delphin
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55