M-55/1994 - Endring av forskrift om fraktilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier

(20.07.1994)

Rundskriv
M-55/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07084

20.07.1994

Til

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Omsetningsrådet, Norske Eggsentraler, Fjørfebransjens landsforening

Endring av forskrift om fraktilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier

Landbruksdepartementet har med virkning fra 01.07.94 endret forskrift om frakttilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier. Endringen er i tråd med protokoll fra jordbruksforhandlingene 1994, fase II der følgende ble bestemt:

“Frakttilskudd egg. Rutegående transport.
Tilskott til rutegående transport erstattes med sonetilskott og dagens 3 soner utvides til 6 soner i samsvar med Omsetningsrådets utredning. Det gis 2 sonetillegg pr. fergestrekning begrenset til 2 ferger. Satsene er 17 øre i sone i stigende med 10 øre pr. sone.

Omsetningsrådet har beregnet tilskuddsbeløpet til ca. 4,8 mill. kroner ved disse satsene. Dersom det er nødvendig for å tilpasse forbruket til bevilgningen kan Omsetningsrådet justere satsene.” Det skal ikke gis ekstra sonetillegg der ferjestrekning blir eller er erstattet med bro/tunnel finansiert med bompenger.

Forskrifta følger vedlagt.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Forskrift om frakttilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier

Forskriften er fastsatt av Landbruksdepartementet 15. juli 1994 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i § 75 i Grunnloven og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

§ 1 Formål

Tilskuddsordningen skal medvirke til å utjevne fraktkostnadene ved innfrakt av egg fra produsent til godkjent eggpakkeri. Ordningen skal også bidra til å effektivisere innfrakten og stimulere til omsetning via godkjente eggpakkerier.

§ 2 Definisjoner

Et godkjent eggpakkeri er i denne sammenheng et anlegg for sortering, kvalitetskontroll og emballering av egg. Anlegget skal være godkjent av Landbruksdepartementet, og virksomheten må tilfredsstille de offentlige kvalitetsforskrifter som gjelder behandling av næringsmidler. I tillegg skal følgende krav oppfylles:

Pakkeriet må være i stand til å drive regulær engrosforretning i egg og til å utføre alle de funksjoner som vanligvis tillegges en grossist, herunder sortering, pakking, lagring og distribusjon av egg. Pakkeriet skal videre være forpliktet til å etterfølge at egg som frambys i forbrukeremballasje tilfredsstiller følgende krav:

Luftrommet:

Ikke over 5 mm. Regelmessig og faststående

Plommen:

Ikke synbar til svakt synbar. Ingen merkbar omrisslinje. Må ved støtvis dreiing av egget ikke bevege seg vesentlig fra midten.

Hviten:

.Fast og klar, uten flekker eller synlig streng.

Skallet:

Rent. Helt. Jevn struktur

Andre krav:

Normal, god form. Fri for fremmed lukt. Ingen blodflekker eller fremmede legemer.

Sortering:

Eggene skal sorteres i vektklasser som samsvarer med internasjonale 5-gramsintervaller.

Godkjente pakkerier har rett til å merke eggemballasjen med “kvalitetssortert ved eggpakkeri godkjent av Landbruksdepartementet”.

Pakkeriet må ha skriftlig kontraktmessig avtale om løpende mottak av egg fra minst 20 produsenter utenom eventuelle produsentenheter tilknyttet egen virksomhet. Hver produsent må ha en årlig leveranse på minst 500 kg pr. år, og samlet mottak fra produsentene pr. år må være på minst 50 tonn egg.

Ved oppstarting av nye eggpakkerier kan departementet fravike kravet om minst 20 produsenter dersom det legges fram leveransekontrakter som viser at årlig mottak blir på mer enn 50 tonn egg. Godkjenningen skal i slike tilfeller være midlertidlig. (se ellers § 6, siste ledd).

§3 Vilkår

For egg som leveres til godkjent eggpakkeri, kan det gis tilskudd til nedskriving av fraktkostnadene ved transport fra produsent til nærmeste godkjente eggpakkeri. Som grunnlag for utbetaling av tilskudd fastsettes sonetall for hver enkelt kommune, basert på gjennomsnittlig avstand fra kommunen til nærmeste godkjente eggpakkeri (jfr. § 5 ).

Strekninger med ferje i fraktruta gis to sonetillegg pr. ferje begrenset til to ferjer. Det gis ikke sonetillegg utover sone 6.

For kommuner hvor det nyttes ferjetransport bare fra en del av kommunen kan denne delen av kommunen legges i en avvikende sone.

Tilskudd kan bare utbetales for egg som omsettes gjennom godkjent eggpakkeri.

Det skal i søknadsoppgaven om tilskudd angis mengde egg mottatt i de forskjellige soner - også for soner uten tilskudd.

Tilskudd
Tilskuddet er differensiert etter følgende soner:

Sone

km-avstand

0

0-100

1

101-150

2

151-200

3

201-250

4

251-300

5

301-350

6

over 350

Tilskuddsatsen i de enkelte soner fastsettes ved jordbruksoppgjøret. Omsetningsrådet kan justere satsene for å tilpasse forbruket til bevilgningen.

§5 Søknad, saksbebandling

Omsetningsrådet administrerer tilskuddsordningen og utarbeider de nødvendige søknads-/registeringsskjemaer for dette. Samme instans foreslår soneplassering for de enkelte kommuner. Endelig soneplassering fastsettes av Landbruksdepartementet.

Omsetningsrådet skal ved årets utløp sende melding med oppgave over tilskuddsbeløpenes fordeling på de enkelte pakkerier og soner til Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Søknad om å komme med i tilskuddsordningen sendes Omsetingsrådet. Månedlige oppgaver skal av kontrollhensyn sendes Omsetningsrådet innen den 30. i påfølgende måned. Den årlige revisorbekreftede oppgaven skal sendes innen 1. mars hvert år.

Alle oppgavene skal undertegnes av ansvarshavende person i eggpakkeriet. Ved for sen mnnsending av oppgavene, eller ved innsending av feilaktige oppgaver, kan Omsetingsrådet foreta en skjønnsmessig avkorting i tilskuddsbeløpet eller avvise søknaden helt.

For riksrevisjonens kontroll må kopi av avregningene oppbevares på eggpakkeriene.

Søknad om godkjenning av eggpakkeri skal sendes gjennom Omsetningsrådet til Landbruksdepartementet.

Følgende uttalelser skal legges ved søknaden:

  • Uttalelse fra Arbeidstilsynet som arbeidstekniske spørsmål.
  • Uttalelse fra vedkommende helseråd om hygieniske spørsmål.
  • Uttalelse fra Omsetningsrådet om hvorvidt de øvrige vilkår for godkjenning kan anses oppfylt.

§6 Kontroll

Landbruksdepartementet, Omsetningsrådet eller den de bemyndiger fører kontroll med at vilkårene i forskriften er oppfylt. Eggpakkeriene plikter å legge fram de dokumenter som kan anses nødvendig for å gjennomføre kontrollen.

Det kontrollorgan som er tillagt myndighet etter kvalitetsforskriften for egg fører tilsyn med at pakkeriene har det utstyr som er krevd, og at sortering og lagring utføres i samsvar med bestemmelsene i forskriften. Tilskudd skal ikke utbetales hvis godkjenningsbetingelsene ikke er oppfylt.

Ved større mangler kan Landbruksdepartementet trekke godkjenningen tilbake. Ny godkjenning kan ikke gis før det er kontrollert at manglene er utbedret.

§7 Utbetaling

Det skal utbetales et fast månedlig beløp til hvert pakkeri eller grupper av pakkerier ut fra erfaringstall og med en årlig balansering mellom revisorbekreftet oppgave fra pakkeriet og de foreløpig utbetalte beløp. Det er ikke anledning til å overdra krav på tilskudd til eie eller pant.

§8 Tilbakebetaling

Tilskuddet eller deler av det kan kreves tilbakebetalt dersom det er foretatt feilutbetalinger eller dersom det viser seg at vilkårene ikke er oppfylt.

Det kan kreves rente tilsvarende morarente ved tilbakebetaling.

§9 Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfeller fravike bestemmelser i forskriften. Dispensasjonen må ikke stride mot formålet med tilskuddsordningen. Eventuell søknad om dispensasjon skal fremmes via Omsetningsrådet.

§10 Klage

Vedtak som er fattet i medhold av forskriften gir klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Eventuelle klager sendes Landbruksdepartementet via Omsetningsrådet.

§11 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 1994. Fra samme tidspunkt oppheves Forskrifta om frakttilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier av 20. desember 1988.