M-57/1994 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

(26.07.1994)

Rundskriv
M-57/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07205

26.07.1994

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Alle kommuner, Debio

Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

Ved jordbruksoppgjøret i år ble det bestemt å legge om ordningen med omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk. Det ble bestemt å avvikle omleggingstilskuddet i sin nåværende form og i stedet knytte tilskuddet til arealet etter hvert som dette legges om og fordele det over gjeldene karenstid. Det skal maksimalt kunne godkjennes nytt omleggingstilskudd for 20 % av brukets areal pr år. Satsen blir 600 kroner pr dekar fordelt over gjeldene karenstid. I løpet av høsten vil det bli utarbeidet en ny forskrift for omleggingstilskudd til økologisk drift som blir gjort gjeldene fra og med 1995. Søknadsfristen blir som tidligere 10. januar. Dagens ordning med omleggingstilskudd videreføres i 1995 for brukere som har søkt om slikt tilskudd i 1993 eller -94.

Arealtilskuddet til ferdig omlagt økologisk areal blir samordnet med areal- og kulturlandskapstillegget allerede fra 10. august i år. På søknadsskjemaet for areal- og kulturlandskapstillegg er det satt av en egen rubrikk nederst på side 2 til å fylle ut antall dekar ferdig omlagt areal. Til forskjell fra tidligere vil også areal med vekster til grønngjødsling og gjødsla beite være tilskuddsberettiget. Alle som ønsker å få utbetalt arealtilskudd i 1995, må søke om tilskudd i august i år. Dette gjelder også de som tidligere har fått og har avsluttet perioden med omleggingstilskudd. En forutsetning for tilskudd er at drifta av arealet i 1994 godkjennes som økologisk av Debio. Vedlagt søknaden skal gårdbrukeren sende med en bekreftelse fra Debio med oversikt over antall dekar som er godkjent. Fordi dette er en ny ordning i år, kan Debio få problemer med å sende ut alle bekreftelsene innen 10. august. I disse tilfellene må gårdbrukeren ettersende bekreftelsen. Arealsatsen skal økes fra kr 75,- til kr 100,- pr dekar. Tilskuddet vil bli utbetalt som en del av areal- og kulturlandskapstillegget i februar og juni 1995.

11994 skal både omleggingstilskuddet og arealtilskuddet utbetales som tidligere. Arealtilskuddet i 1994 er kr 75,- pr dekar. Denne utbetalingen skal basere seg på tidligere søknad om omleggingstilskudd og oversikter fra Debio over antall dekar godkjent ferdig omlagt areal. 11994 skal det også utbetales tilskudd til areal med vekster som skal nyttes til grønngjødsling og gjødsla beite.

For 1994 er det foreløpig ikke tildelt kvoter til fylkene. Før dette blir gjort vil vi be fylkesmannens landbruksavdeling om en oversikt over behovet for midler. Oversikten må baseres på fylkenes foreløpige tilsagn om støtte. For å få en oversikt over behovet for midler, samt data for neste års behov, vil vi be om følgende opplysninger; navn, første år med i ordningen, ant dekar på bruket, omleggingstilskudd -94, arealtilskudd -94 (se vedlagte skjema).(Ikke elektronisk) Vi ber samtidig om oversikt over bruk som har gått ut av ordningen. Oversikten sendes departementet innen 15. september.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Torgun M. Johnsen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55