M-59/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

(03.11.1993)

Rundskriv
M-59/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/08670

03.11.1993

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., NIT-Landbruk A/S, Statkorn

Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

Vedlagt følger ett eksemplar av “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon” og “Vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m.” fastsatt 27.11.93 og med virkning fra samme dato.

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger ble det vedtatt å endre ordningen med avlingsskadetrygd til en katastrofeordning. På denne bakgrunnen er “Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket” erstattet av “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon”, og “Styret for avlingsskadefondet” er endret til “Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon.

For å komme i betraktning under “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon”, er det et vilkår at søkeren er berettiget til produksjonstillegg etter forskrifter om produksjonstillegg i jordbruket. Forskriftens generelle punkter er derfor blitt helt eller delvis sammenfallende med tilsvarende punkter i “Generell forskift om produksjonstillegg i jordbruket”.

I forbindelse med omorganiseringen i den ytre etat er fylkes landbrukskontoret endret til fylkesmannen i for­skriften.

Minstebeløp til utbetaling er for “Tilskott til fornying og reparasjon av overvintringsskadet eng” endret fra kr 300,- til kr 1 000,- for å lette saksbehandlingen og for å få samsvar med tilsvarende grense for “Erstatning for avlingsskade”.

Egenandelen for ordningen med erstatning for avlingsskade er nå tilbake til 32 % for Finnmark og Nord-Troms, og for resten av landet er den 37 %.

I tillegg er det gjort mindre redaksjonelle endringer i forskriften. Bl.a. er spørsmål i forbindelse med admi­nistrasjon samlet under pkt 9, Administrasjon.

Dersom Dere ønsker flere eksemplarer av forskriften, kan denne bestilles fra Trykksakekspedisjonen, tlf.nr. 22 34 98 60. Forskriften har nr. M-0607.

Fylkesmannen er med bakgrunn i den seine korninnhøstinga i brev av 15.10.93 orientert om at søknadsfristen for ordningen med erstatning for avlingsskade er utsatt til 15.11.93 for skadeåret 1993. Denne utsettelsen gjelder for hele landet.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna BerganØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55