M-61/1995 - Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

R-424 (22.09.1995)

Rundskriv
M-61/1995
R-424

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/07365

3. oktober 1995

Til

alle landets veterinærer

Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

Opplysninger fra SVF og SVL viser at det har vært massiv dødelighet på yngel i kveiteoppdrett på Vestlandet den senere tid.

De kliniske og histopatologiske funn på en del av denne fisken sammenfaller med de som er beskrevet for viral vakuoliserende encephalopati og retinopati (viral nervøs nekrose, VNN) hos en rekke marine arter, og et nødavirus antas å være det kausale agens.

Landbruksdepartementet har derfor, med hjemmel i § 2, 1. ledd i forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av midlertidig lov om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer, bestemt at sykdomstilstanden skal oppfattes som en B-sykdom, slik at meldeplikt og tiltak etter fiskesykdomsloven skal gjøres gjeldende der denne sykdommen påvises eller mistenkes å forekomme.

Landbruksdepartementet vil videre følge opp vedtaket i henhold til 2. ledd i samme paragraf, ved å sende ut på høring forslag om forskriftsendring der sykdommen foreslas tatt inn i sykdomsfortegnelsen.

Sykdomstilstanden er for øvrig beskrevet i "OIE Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases" kap. 8.

Med hilsen

Kjetil Hamnes e.f.
veterinærinspektør

Marit Birkelid
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55