M-6/1994 - Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier

(18.01.1994)

Rundskriv
M-6/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00216

18.01.1994

Til

alle veterinærer

Delegasjon og retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier

Delegasjon

Fylkesveterinæren er fra 4.januar 1994 delegert myndighet til å utstede sertifikat for fjørfebesetninger.

Retningslinjer for sertifisering

Sertifiseringspliktige fjørfebesetninger omfatter avlsbesetninger, foreldredyrbesetninger og rugerier for høns, kalkun, and og gås. Oppdrettsbesetninger for livkylling til eggproduksjon er også sertifiseringspliktige. For denne kategori besetninger gjelder ikke kravet om blodprøvetaking. Alle typer besetninger plikter å ta livdyr eller rugeegg fra sertifiserte besetninger.

Med hjemmel i lov om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) av 8. juni 1962 , § 3 og Regler av 27 september 1946 om salg, omsetning m.v. av rugeegg og livdyr fra rugeri eller avlsbesetning av fjørfe, § 3 fastsettes følgende retningslinjer for sertifisering av fjørfebesetninger og rugerier:

A. Når søknad om fjørfesertifikat foreligger skal distriktsveterinæren inspisere besetningen m.h.p. alle forhold som er relevante for å vurdere besetningens helsetilstand. Dette omfatter:

a)sjukdomsstatus

klinisk inspeksjon av dyra
gjennomgang av relevante analyseresultater
obduksjonsrapporter

b)driftshygieniske forhold

rengjøringsstatus
rengjøringsrutiner
desinfeksjonsprogrammer
opplegg for inn- og uttak av personell og utstyr

Søknaden med distriktsveterinærens påtegning oversendes fylkesveterinæren for avgjørelse.

B. Før sertifikat utstedes skal dyra være undersøkt med negativt resultat m.h.t. antistoffer mot:

  1. Newcastle disease
  2. Mycoplasma gallisepticum - høns og kalkuri.
  3. Mycoplasma meleagridis - kalkun.

C. Det skal være utført bakteriologisk salmonellaundersøkelse av dyr/miljø med negativt resultat.

D. Besetningen må være fri for fjørfetuberkulose.

Når tilfredsstillende dokumentasjon etter pkt. A - D foreligger, kan sertifikat utstedes av fylkesveterinæren.

Sertifikatet er gyldig ett år fra utstedelsesdato.

For fornyelse av sertifikatet kreves ny søknad og godkjenning i henhold til pkt. A - D i retningslinjene.

Landbruksdepartementet kan bestemme at sertifiseringsordningen skal omfatte undersøkelser for andre smittestoffer enn de som er nevnt ovenfor.

Prøvetaking

Det er satt opp normer for prøvetakingsomfanget. For antall blodprøver gjelder følgende:

I kommersielle fjørfebesetninger testes

30 prøver for mycoplasmainfeksjoner

+ 50 prøver for Newcastle disease

fra hver epidemiologisk enhet. P.g.a. svinn under forsendelse bør 85 prøver sendes inn fra hver enhet.

I hobbybesetninger på opptil 20 dyr testes samtlige dyr. I større flokker testes 20 % av det overskytende antall, inntil et prøveantall på 50.

Bakteriologisk salmonellaundersøkelse utføres fra miljøprøver. Prøvene fordeles på støv- og strøprøver fra alle epidemiologiske enheter.

Miljøprøvene tas ut i.h.t. følgende tabell:

Populasjonsstørrelse

Antall enkeltprøver

Antall samleprøver
inntil 30 pr. prøve

<20

1-20

1

21-30

20

1

31-50

25

1

51-70

35

2

71-100

40

2

101-300

45

2

301-500

55

2

> 500

60

2

Med hilsen

Fridtjov Vigerust e.f. underdirektør

Olav Lyngset
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55