M-6/1996 - Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon

R-448 (11.01.1996)

Rundskriv
M-6/1996
R-448

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/00037

29. januar 1996

Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon

1 Testing

jfr. instruks for kontroll med dyr før inntak og under opphold på avlsstasjon

Det skal foretas en intradermal sammenlignende test med pattedyrtuberkulin og aviært tuberkulin av alle råner før overføring til avisstasjon og under opphold på avlsstasjon.

2 Tolkning av tuberkulintesten

2.1 Negativ reaksjon

Testen vurderes som negativ med henblikk på pattedyrtuberkulose (Mycobacterium tuberculosis eller Mycobacterium bovis) når pattedyrreaksjonen er høyst 2 mm eller den er mindre enn eller lik den aviære reaksjonen, og det ikke foreligger kliniske symptomer som ødem, eksudasjon, nekroser, smerter eller betennelse i omkringliggende lymfekar eller i lymfekjertler.

2.2 Usikker reaksjon

Testen vurderes som usikker med henblikk på pattedyrtuberkulose, når pattedyrreaksjonen er større enn 2 mm og samtidig mellom 1 og 4 mm større enn den aviære reaksjonen, og det ikke forekommer kliniske symptomer som angitt i punkt 2. 1.

Konsekvens: Rånen slaktes og undersøkes som angitt i punkt 3.2. Det iverksettes ikke tiltak i selgerbesetningen, testings- eller avlsstasjonen før laboratorieundersøkelsen eventuelt viser at det dreier seg om pattedyrtuberkulose.

2.3 Positiv reaksjon

Testen vurderes som positiv med henblikk på pattedyrtuberkulose, når pattedyrreaksjonen er mer enn 4 mm større enn den aviære reaksjonen, eller det forekommer kliniske symptomer som angitt i punkt 2. 1.

Konsekvens: Rånen slaktes og undersøkes som angitt i punkt 3.2. Det gjennomføres tiltak som beskrevet under punktene 3.1. - 3.5

3 Oppfølging ved mistanke om pattedyrtuberkulose

(Mycobacterium tuberculosis eller Mycobacterium bovis)

3.1 Melderutine

jfr. forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer § 4

Distriktsveterinæren skal melde alle positive testresultater til fylkesveterinæren, det kommunale næringsmiddeltilsyn, avisstasjonens ledelse, ledelsen i Helsetjenesten for svin og kommunelegen eller fylkeslegen

Distriktsveterinæren skal varsle kjøttkontrollen og slakteriet om at råne(r) mistenkt for tuberkulose sendes til slakt. Kopi av melding skal sendes fylkesveterinæren.

Fylkesveterinæren skal varsle fylkesveterinæren i det fylket rånen opprinnelig kommer fra. Denne skal melde videre til distriktsveterinæren.

Distriktsveterinæren i distriktet som rånen kommer fra skal varsle selgerbesetningen og pålegge denne offentlige restriksjoner og iverksette tuberkulintesting.

Prøver innsendt til Statens veterinære laboratorier besvares til innsendende kjøttkontroll med gjenpart til distriktsveterinæren som har beordret rånen slaktet, fylkesveterinæren for det aktuelle området, avisstasjonens ledelse og ledelsen i Helsetjenesten for svin. Distriktsveterinæren skal rapportere resultatet av prøvene videre til kommunelegen eller fylkeslegen samt det kommunale næringsmiddeltilsyn (jfr. første strekpunkt).

3.2 Tiltak på slakteriet

jfr. husdyrloven § 6

Rånen(e) undersøkes spesielt med tanke på tuberkuløse prosesser.

Det sendes alltid prøver fra hals- og krøslymfeknuter til Statens veterinære laboratorier (SVL) for mikrobiologisk undersøkelse.

Ved mistenkelige lesjoner i andre organer sendes det prøver også fra disse.

3.3 Tiltak på testingsstasjon

jfr. forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer § 13

Distriktsveterinæren pålegger avdelingen med den/de positive rånen(e) offentlige restriksjoner. Distriktsveterinæren foretar tuberkulintesting av alle råner som er i samme avdeling som den/de positive rånen(e) har oppholdt seg.

Det forutsettes at det med en avdeling menes et eget rom, hvor grisene er adskilt fra resten av testingsstasjonen.

Alle råner som viser usikker eller positiv reaksjon for pattedyrtuberkulose (jfr. punkt 2), slaktes og kontrolleres som angitt i pkt. 3.2.

De gjenværende råner i avdelingen kan enten slaktes og undersøkes som angitt i pkt. 3.2, eller tuberkulintestes på nytt, tidligst etter 6 uker. I tilfelle usikre eller positive reaksjoner ved ny tuberkulintesting gjentas prosedyren.

Så lenge utredningen pågår kan det ikke tas råner fra denne avdelingen over til avlsstasjon.

3.4 Tiltak på avlsstasjon

jfr. forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer § 13

Dersom det blir diagnostisert pattedyrtuberkulose på råne(r) fra testingsstasjon, skal det foretas ny tuberkulintest av råner på avlsstasjonen som befant seg samtidig i samme avdeling på testingsstasjonen som råne(r) hvor tuberkulose er diagnostisert.

Rånene som nevnt ovenfor, skal isoleres fra resten av avdelingen og kontrolleres. Det skal ikke tas sæd fra dem så lenge utredningen pågår.

Dersom en eller flere råner på avlsstasjonen reagerer positivt på pattedyrtuberkulin, skal den/de straks slaktes og undersøkes som angitt i pkt. 3.2. Avdelinger disse grisene har stått i pålegges offentlig restriksjoner og det skal iverksettes tuberkulintesting av alle griser på avlsstasjonen.

Alle råner som sendes til slakt fra avlsstasjon mens undersøkelsen pågår, skal kontrolleres spesielt med tanke på tuberkuløse prosesser.

3.5 Tiltak i selgerbesetningen

jfr. forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer §§ 13 og 16

Distriktsveterinæren skal pålegge besetningen offentlige restriksjoner og iverksette tuberkulintesting av alle griser over 3 måneder. Dersom det er storfe på gården skal også disse tuberkulintestes.

Distriktsveterinæren skal orientere om hvilke undersøkelser som vil bli satt iverk.

Fylkesveterinæren skal påse at griser med usikker eller positiv test for pattedyrtuberkulose (jfr. punkt 2), slaktes og kontrolleres som angitt i pkt. 3.2. Dersom eventuelt storfe viser usikker eller positiv reaksjon iverksettes tiltak i.h.t. forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer av 6. mars 1995.

Dersom griser eller storfe er slaktet på grunn av usikker eller positiv test foretas ny hudtest i besetningen, tidligst etter 6 uker.

Distriktsveterinæren skal varsle kjøttkontrollen og slakteriet om at besetningen er i båndlagt på grunn av mistanke om pattedyrtuberkulose og at alle dyr som sendes til slakt mens besetningen er pålagt offentlige restriksjoner, skal kontrolleres spesielt med tanke på tuberkuløse prosesser.

Hvis alle undersøkte dyr er negative for pattedyrtuberkulin, oppheves restriksjonene.
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55