M-62/1994 - Forskrift og søknadsskjema for produksjonstillegg i jordbruket pr. 31.07.94

(05.08.1994)

Rundskriv
M-62/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07409

05.08.1994

Til

Kommunene, jordbruksetaten, Fylkesmennene, landbruksavdelingen

Forskrift og søknadsskjema for produksjonstillegg i jordbruket pr. 31.07.94

Det er til denne søknadsomgangen en god del forandringer i både forskrift og søknadsskjema. Vi ber derfor alle om å studere forskrift og håndbok nøye før en tar telefonen fatt.

Søknadsskjema

Felt 1

Det er gjort en forandring i felt 1 for ny søker. Pr. 31.12.93 skulle det opplyses om det var ny søker siden forrige søknadsomgang. I tillegg skulle gammelt hovednummer oppgis hvis det også var endring i hovednummeret. Dette for å kunne koble mot tidligere søknader. Denne koblingen skjer nå maskinelt dersom det er avkrysset i «Ja» rubrikken. Eksempelvis må en krysse «Ja» hvis f eks ektefeller søker annenhver søknadsomgang.

Brukets (landbrukseiendommens) areal er fortsatt det arealet som tilhører det hovednummer (kommune-, gards-, bruks- og festenummer) som er oppgitt i felt 1, uansett om en har brukerstatus eier eller leier for dette arealet. Rubrikken «annet jordbruksareal» er nå delt i to, en rubrikk for eid og en for leid areal. Under «annet jordbruksareal eid» skal oppgis det areal som brukeren eier i tillegg til arealet på det bruket han søker for, uansett om han driver det eller ikke, eller har leid det bort. Under «annet jordbruksareal leid» skal alt leid areal føres opp (se for øvrig rettledningen i forskriftsheftet). Rubrikken «Annet jordbruksareal leid» skal utgjøre summen av kolonnen «Sum 1+2+3» helt til høyre i felt 3.

Felt 3

Feltet for jordleie er fullstendig forandret i forhold til søknadsomgangen 31.07.93. For «Areal blir leid fra» er det viktig at alle leieforhold registreres med fullt hovednummer, hvis ikke vil søknaden bli underkjent. Dessuten må summen av kolonne «Sum 1+2+3» stemme med oppgitt leid areal under annet jordbruksareal (felt 1) for at søknaden ikke skal bli underkjent. I feltet «Leier alt jordbruksareal» skal det settes kryss hvis arealet blir leid. Dette er til hjelp for landbruksregistret hvis eiendommen tidligere ikke er registrert der. Om det hovednummer som oppgis ikke er registrert i landbruksregistret fra før, eller arealet for oppgitt hovednummer ikke stemmer med det som er registrert i landbruksregistret, vil dette kun resultere i en varselmelding. Dermed kan en senere fra kontrollert de nye opplysningene som en ev oppdaterer landbruksregistret med. I feltene år og mnd. for «Leietid» skal det oppgis hvilket år og måned leieforholdet går ut.

For «Areal bortleid til» gjelder det samme som for leiearealene, men under «Bortleietid» må antall år leieforholdet skal vare, oppgis.

Felt 5

Det skal ikke registreres gjødseldyrenheter og spredeareal pr. 31.07.94.

Felt 6

For areal med økologisk drift godkjent av Debio viser vi til rundskriv M-57/94 fra Landbruksdepartementet.

Felt 7

Etter at skjemaet gikk i trykken ble det ved fase II under jordbruksforhandlingene endringer for vekstgruppene grønnsaker på friland, frukt og bær. Disse vil for ettertiden være delt i «Frukt og grove grønnsaker» og «Bær og andre planteprodukter». Se forskriften tabell i side 19 for hvilke vekster som skal være i de forskjellige gruppene. For oppføring i skjemaet får dette den konsekvensen at rødkål, purre og salat skal føres i kode 261 og ikke i kode 262. Søkerne er ikke spesielt informert om denne endringen. (Rødkål og hvitkål er nå slått sammen til hodekål i forskriftsteksten.)

I gruppen «Rotvekster, grønnfôr- og silovekster» kode 221 skal ettårig raigras føres opp, flerårig raigras går under gruppen eng.

Areal i kode 250 og 251 skal registreres i kvadratmeter.

I rundskriv M-1 6/94 vedrørende produksjonstillegg i jordbruket - utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.07.93 er det for Areal- og kulturlandskapstillegg en feil i tabellen. Kode 271 (Moreller og kirsebær) er kommet med under gruppen «Bær og andre planteprodukter». Den skal være under «Frukt og grove grønnsaker».

Felt 11

Det er dessverre oppstått en feil i eksemplet for utregningen av forenheter for kjøp og salg av grovfôr. Det står «antall kilo * faktor = antall FEm», antall kilo skal selvfølgelig divideres med faktoren i stedet for multipliseres. Dette er sterkt å beklage da det kan skape mye ekstra arbeid for kommunene.

I den nedre delen av felt 11 hvor en kan oppgi egenprodusert halm og andre egenproduserte fôrslag til grovfôr, står feltet for faktor blankt og med henvisning til rettledningen. Dessverre er ikke listen over de aktuelle faktorene kommet med i rettledningen. Faktorer for forskjellige fôrslag er:

Fôrslag

Faktor

Høy

2

Surfôr

5

Rundballesurfôr

5

Våtluta halm

5

Tørrluta halm

2

Annen halm

5

Forskrifter

I orientering til søkerne blir det sagt at det er spredearealet pr 31.07.94 som blir lagt til grunn. Det skal som tidligere nevnt ikke registreres spredeareal pr. 3 1.07.94, spredearealet vil bli registrert ved søknadsomgangen pr. 31.12.94.

Forskrift om årsverktillegg for husdyrproduksjon

I forskrift om årsverktillegg for husdyrproduksjon er det en feil i tabell 1 for sauer i kombinasjon. For intervallet 1-50 skal «Timer pr. dyr» være 16,84 og «Timer ved største dyretall pr. gruppe» være 842,0

Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg

Tidligere år har normtallene for arbeidsforbruk til beregning av årsverk for korn og planteprodukter stått i forskriften. Disse er nå tatt ut, men en vil fortsatt ha behov for normtallene i tilknytning til forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid. Departementet vurderer for ettertiden å plassere normtabellen i forskrift om refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid i tillegg skal tabellen tas inn i håndboka neste gang. Tabellen gjengis her.

Vekstgruppe

Vekst

timer/daa

Korn

Bygg, havre oljevekster, erter og annet frø til modning Hvete og rug

4,56
4,80

Poteter

22, 40

Frukt og grove grønnsaker

Epler, pærer og plommer

54,90

Moreller og kirsebær

97,60

Matkålrot, blomkål, hodekål, gulrot, kepaløk, kinakål, rødbete, spinat, purre og salat

54,90

Bær og andre planteprodukter

Andre grønnsaker på friland

111,00

Jordbær, andre bær og planteskoleareal! blomsterproduksjon på friland

140,00

I forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg har Vestfold falt ut i tabell 2 side 21. Hele Vestfold skal stå i sone 1.

Under §3 Vilkår, pkt. 2 Krav til bevaring av kulturlandskapet (side 22) skal for grovfôr i første setning strykes slik at den blir lydende: «For å oppnå areal- og kulturlandskapstillegg er det ikke anledning til å foreta større endringer i kulturlandskapet.»

Under §4 Areal- og kulturlandskapstillegget, pkt I Areal- og kulturlandskapstillegget (side 23) skal vekster føyes til slik at setningen blir: «Areal- og kulturlandskapstillegget blir fastsatt på grunnlag av et normert areal og etter satser som varierer med vekst, areal og sone.

Det er grunn til å presisere at fulldyrka jord i tabell 3 side 23 er uavhengig av vekst. Det vil si at omregningstallet er 1,0 for korn, poteter, frukt og grove grønnsaker, bær og andre planteprodukter i tillegg til fulldyrka eng til grovfår. Ved beregning av forholdstall er det viktig at bare grovfôrarealene blir tatt med.

Teksten i tabellhodet til tabell 6 på side 25 skal være: «På grunnlag av arealoppgavene 1993 ville satsene for 1994/95 for areal- og kulturlandskapstillegget blitt (kr. pr. daa)

Arealer under 1 daa i de respektive koder skal ikke registreres. Arealer over 1 daa avrundes til nærmeste hele daa.

Forskrift om produksjonstillegg for seterdrift i fjellregioner

I forskrift om produksjonstillegg for seterdrift i fjellregionen er det under vilkår åpnet for at direkte salg av melkeprodukter fra setra kan gi grunnlag for tillegget. Det kan være verdt å merke seg at produksjonslokalene må tilfredstille hygieniske krav fastsatt av kommunalt næringsmiddeltilsyn (KNT) ved direktesalg (lokal foredling). Alt direktesalg skal dokumenteres, f eks med underbilag til næringsoppgaven.

Kontroll

Telledato er i år på en søndag. Dette medfører at slakteriene som kjører inn dyr på søndag for å slakte mandag får problemer med å få brukerne til å levere, de vil vente til dagen etterpå. For dette spesialtilfellet skal det tas hensyn til de praktiske forhold, og derfor kan dyr som er levert på telledato føres opp i søknad om produksjonstillegg.

Ved kontroll på bruk som har rødkål, purre og salat og hvor disse er ført i kode 262 på søknadsskjemaet, skal fylket kun korrigere utbetalingen og ikke trekke tilsvarende beløp slik vanlig praksis er så lenge skjemaet ikke er korrekt for disse tre vekstene.

For øvrig ber vi om at håndbok for saksbehandlere kapittel 4 «Kontroll av søknader om produksjonstillegg» leses av både saksbehandlere og av de som skal ut og kontrollere.

Vi beklager at forskriftshefte og skjema i noen tilfeller er sendt ut til brukerne før fylkene og kommunene har mottatt materialet. Dette er et forhold som er vanskelig å styre fordi utsendingsoppdraget overlates til Trykksakekspedisjonen som igjen fordeler oppdraget til flere firmaer. En har derfor ikke kontroll med hvilke forsendelsene som blir sendt ut først.

Med hilsen

Matin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Jongeir Haugen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55