M-63/1993 - Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater

(18.11.1993)

Rundskriv
M-63/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/11614

18.11.1993

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen

Kontroll av investeringstilskott - Rapportering og resultater

Innhold:

Kontroll av investeringstilskudd - Foredrag på kurs i tilskottsforvaltning 1993.

Rapport om kontrollen i 1992

Frist for innsendelse av rapporter for 1993.

Kontrollen 1994.

Det vises til vedlagte hefte med orientering om kontrollarbeidet fra årets kurs i tilskottsforvaltning i Stjørdalen. Heftet inneholder orientering om kontrollarbeidet, resultater fra kontrollarbeidet i 1992, statistikk på oppfølgingsregisteret og oversikt over investeringsmidler i 1992. Oversikten over de ulike tilskottsordninger er kun tatt med for å antyde omfanget av virkemiddelbruken, og er neppe hverken fullstendig eller helt eksakt. Tilsvarende oversikt ble laget for 1990 og 1991, og utviklingen fra år til år kan være interessant å se på.

Kontrollen i 1992

Vedlagt er tabeller med resultater fra kontroll av investeringstilskott i 1992, samlet for hele landet og de enkelte fylkesresultater til hvert enkelt fylke.

Det er rapportert om kontroll av 8 fylker i 1992.

Det er kontrollert 382 planer i 52 kommuner.

Dette er en betydelig nedgang i kontrollomfanget i forhold til tidligere år.

Som resultatene fra kontrollen viser er det nå en del fylker som ikke oppfyller de krav som er gitt for kontrollarbeidet. Det er ikke akseptabelt at kontrollarbeidet blir nedlagt eller så lavt prioritert som omfanget i enkelte fylker nå tilsier. Vi må be om at det fortsatt blir ført en god kontroll i alle fylker, dette gjelder særlig de fylker hvor det ikke har blitt ført kontroll de siste 2 år eller mer.

Innsendelse av rapporter om kontrollen i 1993

Registrering av kontrollresultatene, og overføring av data til oppfølgingsregister, kan foregå som tidligere også for den kontrollen som ble utført i 1993.

Som tidligere år ønsker Landbruksdepartementet følgende materiell i forbindelse med rapportering av kontrollen:

  • Kopi av markrapporter
  • Kopi av kontorrapporter
  • Oversendelsesbrev med eventuelle særlige merknader til kontrollen

Rapporter om kontrollen kan sendes inn fortløpende gjennom året eller sendes inn samlet ved årsslutt. De som ennå ikke har rapportert om kontrollen i 1993 bes om å gjøre dette så snart som mulig og senest innen 15. januar 1994.

Vi ønsker å få melding også fra de som eventuelt ikke har foretatt kontroll i 1993.

Kontroll i 1994:

Vi ber om at det blir ført en god kontroll i 1994.

Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om hvordan rapportering fra denne skal skje, når eventuelt arbeid med nytt oppfølgingsregister kommer i gang.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55