M-64/1993 - Ny forskrift om transporttilskott i skogbruket

(11.11.1993)

Rundskriv
M-64/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/11811

11.11.1993

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges Skogeierforbund, Norsk Skogbruksforening, Norsk Virke A/S, Drammen, Norsk Virke A/S, Skogn, ANS Østfoldtømmer, Hunsfoss Fabrikker

Ny forskrift om transporttilskott i skogbruket

Landbruksdepartementet har i dag fastsett ny “ Forskrift om transportstøtte i skogbruket”, som trer i kraft frå 1. januar 1994. Nokre eksemplar av forskrifta følgjer vedlagt. (ikke elektronisk).

Del endringar som er gjort har samanheng med omorganiseringa av landbruksetatane på kommune- og fylkesnivå, jfr. St.meld. nr. 40 (1991-92) og Ot.prp. nr. 71 (1992-93), og forskrifta er no skriven på nynorsk. Det er elles ikkje gjort nemnande endringar i høve til gjeldande “Forskrift om transportstøtte i skogbruket”, fastsett 17. desember 1985. Departementet har difor ikkje sett det nødvendig med høyring.

Ein skal be om at underliggjande organ blir orienterte om den nye forskrifta, som samstundes er send Norsk Lovtidend for kunngjering.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55