M-64/1994 - Skjema for melding om skogsveibygging

(06.09.1994)

Rundskriv
M-64/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07884

06.09.1994

Til

Fylkesmennene, landbruksavdelingene Kommunene, Miljøverndepartementet, Norsk institutt for skogforskning, Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, Norges skogeierforbund, Norsk skogbruksforening (NORSKOG), Statskog SF, Norsk almenningsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges naturvernforbund, Verdens naturfond/WWF Norge, Friluftslivets fellesorganisasjon

Skjema for melding om skogsveibygging

I henhold til “Forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveger”, fastsatt av Landbruksdepartementet den 27. april 1994, skal alle skogsveger som bygges helt eller delvis for skogbruksformål, og som medfører varige terrenginngrep, meldes til og godkjennes av kommunen før anleggsstart.

Vedlagt følger skjema for melding om skogsveibygging som heretter skal anvendes i alle kommuner. Når det gjelder kommuner med skogarealer i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), som faller inn under § 17 b-forskrift, kan kommunene alternativt benytte “Søknad om tillatelse til skogsveibygging i Marka” (M-0469), som ble utarbeidet i 1993. Departementet tar imidlertid ikke sikte på nye opptrykk av M-0469.

Formålet med vedlagte meldeskjema er å standardisere prosedyren med meldinger om skogsveibygging i kommunene og derigjennom forenkle håndhevingen av forskriftens bestemmelser.

Kommunene er pålagt å foreta en resultatkontroll av veianlegg etter bygging, jfr. brev herfra til fylkesmennene, landbruksavdelingen av 22. april d.å. Det er tidligere utarbeidet et eget skjema for denne resultatkontrollen (M- 477). I tillegg til at det nye meldeskjemaet medfører at meldingene standardiseres, vil skjemaet gjøre det lettere å sammenligne resultater fra resultatkontrollen mot opplysninger gitt av skogeier på meldeskjemaet.

Innføringen av skjemaet medfører at skogeieren må beregne transportgevinst/nytte ved bygging det innmeldte veianlegg. Det finnes mange metoder for å gjøre slike beregninger og det kan i prinsippet argumenteres for å anvende ulike metoder ved ulike veianlegg. Departementet har imidlertid vært opptatt av å fastsette generelle og ikke for kompliserte retningslinjer for beregningene. Retningslinjene er utarbeidet i samråd med forskningsmiljøet ved Norsk institutt for skogforskning (MSK) og er gjengitt på baksiden av skjemaet.

Departementet er inneforstått med at det kan være særskilte forhold ved enkelte veianlegg som gjør at retningslinjene for lønnsomhetsberegning ikke er spesielt godt egnet for å vurdere nytten av å bygge veien. Avvik fra de oppsatte retningslinjer kan kommenteres på skjemaets bakside.

Forskriften om planlegging og godkjenning av skogsveger inneholder bestemmelser om at kommunen skal innhente de uttalelser som er nødvendige, og sørge for at saken er så godt opplyst som mulig, før vedtak fattes. Departementet vil peke på at det er viktig at skogeier gjøres kjent med de uttalelser kommunen mottar og som ligger til grunn for kommunens vedtak i saken.

Departementet ber om at fylkesmennenes landbruksavdeling videresender dette rundskriv med vedlagte meldeskjema til kommunene.

Departementet vil sende ut rundskrivet med vedlegg til alle bygdeallmenningene.

Med hilsen

Tor Inderberg

Jens Chr. Delphin
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55