M-64/1995 - Avlingsmengder - prognoser for 1995

R-427 (24.10.1995)

Rundskriv
M-64/1995
R-427

Saksnr. 1995/08051

24. oktober 1995

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Landbrukets priscentral, Statens Kornforretning, Grovforsenteret, Selskapet for Norges Vel

Avlingsmengder - prognoser for 1995

Mens det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den endelige avlingsstatistikken for samtlige jord- og hagebruksvekster, er arbeidet med innsamling av avlingsprognoser fordelt på flere instanser.

Landbrukets Priscentral (LPC) har fom. 1991 organisert arbeidet med innsamling av data og prognoseutarbeidelse for hagebruksvekstene. Statens Kornforretning står for innsamling og bearbeiding av avlingsprognoser for korn.

Vi må be om bistand fra Fylkesmennenes Landbruksavdeling vedrørende innsamling av avlingsprognoser for poteter, gras, rotvekster og andre forvekster. Forventet avling skal registreres ved utgangen av oktober. Vennligst benytt aktuelle felter, dvs. alle unntatt korn og frø, i vedlagte skjema «Melding om vonene for årsvoksteren ved utgangen av månaden» (M-0057 N).

Rapport, inklusiv en kort vurdering av årsveksten, skal sendes departementet innen 10. november 1995.

Prognosetallene for poteter og forvekster skal brukes av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i forbindelse med fastsettelse av normalårsavlinger for 1995.

1 vedlegg til fylkesmennene (ikke elektronisk)

Med hilsen

Magne Stubsjøen e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna Bergan