M-66/1994 - Revisjon av forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon

(06.09.1994)

Rundskriv
M-66/1994

Saksnr. 1994/07584

06.09.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., NIT-Landbruk A/S, Statkorn

Revisjon av forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon

Vedlagt følger ett eksemplar av “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon” fastsatt 01.09.94 og med virkning fra samme dato. (Utgått)

  • I forbindelse med fase II i årets jordbruksforhandlinger ble følgende endringer vedtatt:
  • Egenandel og utløsningsprosent skal være like i ordningen med erstatning for avlingsskade.
  • For Finnmark og Nord-Troms skal egenandelen være 32 %, dvs, at avlingsprosenten på bruket må være lavere enn 68 for at brukeren skal kunne få erstatning.
  • For resten av landet skal egenandelen være 37 %, dvs, at avlingsprosenten på bruket må være lavere enn 63 for at brukeren skal kunne få erstatning.
  • Mulig forskudd er endret fra 65 til 50 % av antatt endelig erstatning.

I tillegg er forskriften opprettet i samsvar med “Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket” av 13.07.94. For å komme i betraktning under “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon”, er det et vilkår at søkeren er berettiget til produksjonstillegg etter forskrifter om produksjonstillegg i jordbruket.

Tidligere måtte produksjonen utgjøre minst 0,1 årsverk for at søkeren kunne være berettiget til produksjonstillegg. Dette er erstattet med at samlet produksjonstillegg skal avgrenses med kr 5 000,- pr. år. Dersom søkeren ikke er berettiget til produksjonstillegg pga. at beløpet blir mindre enn kr 5 000,-, er heller ikke søkeren berettiget til å komme i betraktning under “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon”.

I forbindelse med omorganiseringen i den ytre etat er landbrukskontoret endret til kommunen i forskriften.

“Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon” av 27.10.93 er revidert i samsvar med ovenstående.

Dersom Dere ønsker flere eksemplarer av forskriften, kan denne bestilles fra Trykksakekspedisjonen, tlf.nr. 22 34 98 60. Forskriften har nr. M-0607.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna Bergan